Комплексно счетоводно обслужване

Комплексно счетоводно обслужване

Финансово-счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване

Получавате постоянни професионални счетоводни услуги, за да се фокусирате напълно върху бизнеса си, без да разпилявате енергията си за обработка на счетоводни документи и изготвяне на данъчни справки, като ги оставите на нас. Специализирана счетоводна къща "Номинал" ви предоставя комплексно счетоводно обслужване свързано с с фирмените данъци и данъчно облагане, социалното и здравно осигуряване, ТРЗ и личен състав, изготвяне и подаване на данъчни декларации, справки, декларации по ДДС, Интрастат, съставяне и публикуване на годишни финансови отчети. Ползвате компетентни счетоводни консултации относно данъчното и осигурително законодателство, легални средства за намаляване на данъчната тежест и посредничество между вас и приходната администрация, като сте сигурни, че са извършени професионално и можете да се концентрирате изцяло върху намирането на клиенти и увеличаване на приходите си.

Допълнителни счетоводни и административни

Допълнителни счетоводни и административни услуги

Банкиране, трежъри, склад, вземания и задължения и др.

Можете да изберете и заявите допълнителни счетоводни и финансово-правни услуги, свързани с документооборота на фирмата, банкови операции, отчитане на постъпленията и продажбите на материали, стоки и продукция, следене на задълженията и вземанията, фактуриране, съставяне на вътрешнофирмени документи (пътни листи, командировъчни, заповеди, инструктажи и др.), съставяне на междинни отчети, консултиране във връзка с нормативните изисквания на законодателството във връзка с цялостната дейност на фирмата, данъчно планиране и оптимизация, регистрации и пререгистрации. При промяна на условията винаги можете да добавите или спрете използването на допълнителни услуги по избор.

Сезонни счетоводни услуги

Сезонни счетоводни услуги

За фирми и лица със сезонна или периодична дейност

Услугата е подходяща за лица, извършващи сезонна или периодична икономическа дейност - летни заведения, места за настаняване, сезонно хотелско настаняване, зимни туристически услуги и др. През активния делови период клиентът заплаща такса за пълно счетоводно обслужване само за месеците, през които извършва дейност, като през останалото време не дължи заплащане за счетоводно обслужване.

Еднократни счетоводни и административни услуги

Еднократни счетоводни и административни услуги

Фирми без дейност, удостоверения, годишни декларации, регистрация на фирма. Цени на еднократни услуги.

Без да е необходимо да е клиент на абонаментно осчетоводно обслужване, всяко лице може да заяви еднократна счетоводна, данъчна и осигурителна услуга от списъка - подаване на данъчни декларации от физически лица и от фирми без дейност, нулеви ДДС декларации, статистически форми, съставяне на годишни финансови отчети на фирми без дейност, публикуване на ГФО в Търговския регистър, актуално състояние, справки от Търговския регистър, справки и удостоверения от НАП, съставяне на счетоводни отчети при ликвидации, регистрация на фирма и др.

Проверка на счетоводството

Проверка на Вашето счетоводство

Външен одит на счетоводството Ви

Ако желаете да се уверите, че счетоводната Ви отчетност се води съобразно действащата нормативна уредба, съществуват ли и други възможности за легално оптимизиране на публичните Ви задължения, предстои Ви проверка или ревизия от НАП и предпочитате да направим предварителна ревизия и да Ви съдействаме в комуникацията с данъчната администрация или просто желаете да получите второ мнение относно счетоводството на фирмата Ви.

Цени на счетоводни услуги

Цени на счетоводни услуги

Цени и такси на счетоводни услуги

Таксата за счетоводно обслужване се формира на базата на основни показатели, които определят обема на необходимата счетоводна работа, за да бъдат покрити изискванията на данъчната администрация, НОИ и други институции. Основни фактори са спецификата на икономическата дейност, задължение за подаване на текущи данъчни декларации, наетия персонал и др.

Въпроси и отговори

Онлайн счетоводни консултации

Безплатни отговори на счетоводни въпроси

Задайте своя въпрос относно счетоводство, данъчно облагане и социално и здравно осигуряване чрез електронния формуляр и ще получите безплатно компетентна консултация, като отговорът ни ще бъде публикуван в секцията "Въпроси и отговори"