Еднократни счетоводни услуги

Регистрация на фирма, Данъчни декларации, справки и удостоверения

Комплексно счетоводно обслужване

Собствениците на бизнеси и мениджърите ползват счетоводни услуги, свързани с текущото е непрекъснато отчитане на стопанските процеси в предприятията, но често на тях, както и на фирмите и на гражданите се налага да взаимодействат с различни административни органи във връзка с изпълнение на еднократни задължения, получаване на информация или услуги - НАП, НОИ, Агенция по вписванията, Търговски регистър, Община и др. В по-голямата си част, тези действия не са свързани с необходимостта от счетоводна отчетност и не са свързани пряко с дейността на фирмата или лицето, но въпреки това са неотменна част от живота ни и изискват познаване на процедурите и сроковете. Неизпълнението на част от тях могат да водят и до глоби и имуществени санкции. Счетоводна кантора "Номинал" предлага на своите клиенти, както и на фирми и граждани без абонаментен договор следните еднократни счетоводни и административни услуги:

Годишна данъчна декларация на физически лица

Годишни декларации и финансови отчети на фирми без дейност

Всяко търговско дружество, независимо от факта, че през годината не е извършвало стопанска дейност следва да подготви и представи:
• Годишна данъчна декларация в НАП - до 31 март;
• Декларация за липса на дейност в НСИ - до 31 март;
• Годишнен финансов отчет в Търговския регистър- до 30 юни;
Счетоводна кантора Номинал може да изготви и да подаде вместо Вас необходимите задължителни декларации и отчети.
За да се счита, че дружеството не е извършвало дейност следва през годината да не е отчитало приходи и разходи съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

Услуги от Търговския регистър и регистър Булстат

• Регистрация на фирма - ЕООД, ООД, ЕТ, ЕАД, АД, КД, КДА - цена - в зависимост от особеностите;
• Електронно удостоверение от Търговския регистър (актуално състояние) - 15 лева;
• Хартиено удостоверение от Търговския регистър (актуално състояние) - 30 лева;
• Регистрация на промяна на обстоятелство - цена - в зависимост от особеностите;
• Покупко-продажба на дружествени дялове - цена - в зависимост от особеностите;
• Регистрация на свободна професия в регистър Булстат - цена - в зависимост от особеностите;
• Други регистрации в Булстат;

Услуги от НАП

Заявявяне и/или получаване на:
• Удостоверение за наличие и липса на задължения;
• Удостоверение за местно лице, за целите на данъчното облатане;
• Удостоверение за получени доходи и платени данъци;
• Сертификат А1;
• Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права;
• Други справки и удостоверения, издавани от НАП;
• Регистрация по ДДС на дружества и физически лица;
• Изготвяне и подаване на месечна декларация по ДДС на лице, неизвършвало икономическа дейност;
• Изготвяне и подаване на Интрастат декларация на лице, неизвършвало икономическа дейност;
За подаване и получаване на някои справки и удостоверения е необходимо нотариално заверено пълномощно.

Услуги от "Местни данъци и такси"

• Изготвяне и/или подаване на декларация за придобиване на недвижим имот;
• Изготвяне и подаване на декларация за придобиване на превозни средства;
• Изготвяне и подаване на декларация за облагане с данък върху даренията;

Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации

• Консултации във връзка с прилагането на счетоводното, данъчно и осигурително законодателство - 40 лева за всеки започнат час.

    Споделете страницата: