Проверка на счетоводството

Външен преглед на счетоводната отчетност на клиента

Комплексно счетоводно обслужване

Не е необходимо да имате съмнения в начина по който се води счетоводството Ви, за да проверите дали то е в съответствие със законодателството и достатъчно оптимално, от гледна точка на данъчното облагане. Вашият счетоводител не би се почувствал пренебрегнат или с накърнено достойнство от факта, че искате второ мнение, тъй като ревизиите, одитирането и независимите външни проверки на счетоводството са неизменна част от работата му, а проверката, която ние правим е добронамерена и преследва същите цели, които стоят както пред управителите и съдружниците, така и пред счетоводството - отстраняване на несъответствия, намаляне на данъчната тежест и спазване на счетоводното и данъчно законодателство. Проверката на счетоводството се извършва едновременно в две направления:

Проверка за законосъобразност

Проверката за законосъобразност на счетоводното отчитане на стопанските операции се извършва по документи, като цели да прегледа документалната обоснованост на сделките, доказателствата по реалното им осъществяване, съответствието им с практиките и законовите изисквания, а при финансиране от оперативни програми - и съответствието им с изскванията на финансиращия орган относно счетоводното отчитане на проектите. Акцентира се върху рисковите операции, отчитането на Данък добавена стойност, корпоративните данъци и данъците върху доходите на физическите лица. Следи се за прилагането на правилните данъчни ставки и навременното им деклариране. Проследяват се и операциите, които попадат под разпоредбите на законите за ограничаване на плащанията в брой, за мерките против изпирането на пари, Валутния закон и др. Целта на проверката е да се избегнат евентуални бъдещи претенции от страна на НАП и други институции за неправилно и ненавременно отчитане на дължимите данъци.

Проверка за оптимална данъчна тежест

В процеса на проверка на счетоводството се търсят възможности за легално намаляване на данъчната и осигурителна тежест, като се спазват действащите разпоредби и се отчитат особеностите на икономическата дейност на клиента. Целта е да се минимизира размерът на публичните задължения на лицето като се оптимизират разходите за данъци, такси, социално и здравноосигурителни вноски, без обаче да се предлагат начини за заобикаляне на закона и укриване на задължения.

Проверка преди ревизия

В случай на започнала проверка, насрещна проверка или ревизия от страна на НАП можете да се обърнете към нас и за прегред и консултиране по документацията, която предоставяте в НАП, както и да извършим предварителна проверка на периодите, обект на ревизията, с цел да установим неточности, които могат да се отстранят до входирането на документацията в приходната агенция. Таксата за проверка на счетоводството и проверка преди ревизия се определя на база особеностите на икономическата дейност на клиента, периода на проверката, задълбочеността на прегледа, обема информация, който следва да се обработи и срока на поставените задачи. Проверката на счетоводството приключва с писмен доклад, относно установените при прегледа на документацията несъответствия и възможности за оптимизация на счетоводната отчетност и данъчната тежест.

Проверката не счетоводството не замества независимия финансов одит, които е задължителен при определени условия съгласно Закона за счетоводството. За подробности относно Независим финансов одит вижте тук.

    Споделете страницата: