Допълнителни счетоводни услуги

Административни и отчетни услуги, които подпомагат бизнеса Ви

Счетоводно обслужване

Допълнителните счетоводни и административни услуги се заплащат извън месечната такса за счетоводно обслужване и могат да се заявяват поотделно, както и да да се прекрати ползването им по Ваше усмотрение. Услугите са достъпни само за клиенти с договор за комплексно или сезонно счетоводно обслужване, тъй като естеството им е пряко свързано със създаването на първични счетоводни документи в допълнение към текущото счетоводно отчитане на стопанските операции, протичащи в предприятието. Ако желаете счетоводни услуги, без абонамент, вижте кои са еднократните счетоводни и административни услуги , които предлагаме и за клиенти без договор .

Допълнителните услуги имат за цел да подпомогнат дейността Ви и да ви разтоварят от съставянето на еднотипни документи, иначе задължителни за правилното прилагане на счетоводното и данъчно законодателство:

Склад - отчитане на материалите, стоките и продукцията

Складовото стопанство отчита аналитично движението на материалните запаси - придобиването, съхранението, продажбата, бракуването, влагането в производство и други операции с материалите, стоките и продукцията на предприятието. Те следва да се водят индивидуализирани по количество, цена на придобиване и продажна цена. Разликата между двете цени формира печалбата ви, което е от особенна важност за определяне на данъчните Ви задължения, порази което информацията от складовите операции се изискват като при инвентаризации и проверки тип "стоп-каса", така и от страна на данъчните органи при провеждането на проверки и ревизии. Често складовият софтуер се свързва с щрих-код четците на касите в търговските обекти, които автоматично актуализират количеството на стоките и продукцията при продажбата им, но в случай, че не притежавате подобна система или не желаете да обработвате тези данни, но все пак следва да отчитате материалите, стоките и продукцията, може да възложите това на нас.

Документация към на досиетата на служителите в съответствие с изискванията на Инспекцията по труда

Изготвяне на документация към трудовите досиета на персонала, съгласно изискванията при проверка от Инспекцията по труда:
• графици;
• присъствени форми;
• служебни бележки за инструктаж;
• книга за отчитане на извънреден труд;
• заповеди за определяне на трудовия ред;
• Попълване и подаване на задължителните годишни справки към Инспекция по труда;
• Консултации по трудово-правни спорове;

Фактуриране

Изготвяне на документи за отчитане на приходите:
• Фактури за продажби;
• Фактури за получени аванси;
• Проформа-фактури;
• Протоколи за самоначисляване на ДДС;
• Инвойси;

Изготвяне на вътрешнофирмена отчетна документация

Съставяне на първични вътрешни документи, свързани с движението на паричните средства, материалните запаси, стоките и продукцията в предприятието. Ролята на счетоводството е да регистрира и систематизира вече извършени стопански операции, а не толкова да съставя първичните документи - документите удостоверяващи вече извършената операция. Въпреки това, с разбирането за важността, трудоемкостта и прецизността на този процес, Вие можете да ни възложите изпълнението по съставянето на:
• заповеди за командироване в страната и чужбина;
• разходни и приходни касови ордери;
• заявки за изписване на материали, складови и стокови разписки;
• Съставянен на пътни листи за използваното гориво;
• Авансови отчети за изразходваните средства от подотчетните лица;

Изготвяне на платежни нареждания към доставчици, контрагенти, съдружници

Плащания, несвързани с данъчни и осигурителни задължения (С Интернет банкиране):
• Изготвяне на електронни платежни нареждания за изплащане на заплати и възнаграждения;
• Нареждания към доставчици и контрагенти;
• Платежни нареждания към ЧСИ;
• Платежни нареждания за местни данъци и такси;
• Плащания към съдружници;

Подаване и получаване на документи от Ваш обект и/или от обслужващата Ви банка

Вземане и доставка на счетоводната документация и банкови документи веднъж месечно от адрес по Ваш избор;
• Получаване на извлечения за движението по сметките от обслужващата Ви банка;
• Внасяне на платежни нареждания към бюджета в клон на обслужващата Ви банка;
Ако желаете по-чести посещения или извънредни посещения в офиса Ви или обслужващата Ви банка, то те се заплащат отделно;

Административен адрес

Съгласно чл.28 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) съобщения и изявления от НАП към задължените лица се връчват на изрично посочен адрес за кореспонденция (подлежащ на вписване в Търговския регистър), а ако такъв не е посочен, то тогава се за адрес за кореспонденция се счита адресът на управление. На посочения адрес за кореспонденция следва в работните дни и в рамките на работното време на приходната администрация да се осигури получаването на съобщения, протоколи от извършени проверки и други изявления. Често, при регистрация на дружество за адрес на управление се посочва жилищен или ваканционен имот на управителя или адрес на лицето, което фактически извършва регистрацията - адвокат, агенция за недвижими имоти, счетоводител и др. При опит на административен орган да връчи съобщение (при които често текат срокове за отговор или обжалване) се оказва, че лицето не може да бъде намерено на посочения от него адрес. Това може да доведе до неприятни последици, включително и дерегистрация по ДДС, отказ от регистрация по ДДС или да се приеме, че лицето не е извършило доставките на стоки или услуги към своите контрагенти в случаите на насрещна данъчна проверка. За да сте сигурни, че ще получавате навреме съобщенията от НАП и от други административни органи, както и документи и фактури от Вашите контрагенти можете да регистрирате нашия адрес като адрес за кореспонденция на фирмата Ви.

    Споделете страницата: