ЕТ или ЕООД

Започвайки бизнес, начинаещият търговец обикновено трябва да реши под каква юридическа форма ще извършва дейността си. След разговорите с приятели, четенето в интернет и евентуалната консултация с адвокат (която силно препоръчваме) и/или със счетоводител (което още по-горещо ви препоръчваме) вие се спирате обикновено на два варианта - Едноличен търговец или еднолично дружество с ограничена отговорност, но изборът ви сега до голяма степен предопределя данъците и осигуровките, които ще плащате в бъдеще, както и други задължения и изисквания, с които ще трябва да се съобразявате... Прочети още

Облагане на юридическите лица или основни функции на Закона за корпоративното подоходно облагане

Като правило данъчните закони са много подобни на известия закон на Мърфи - "Ако изглежда, че нещата се подобряват, значи нещо не сте видели", но тук няма да обсъждаме справедливостта и поносимостта на данъчната тежест, а по-скоро практическото им приложение, основните им функции и инструментариум. Основен нормативен акт на държавата, насочен към облаганe на печалбите и определените в закона доходи на юридическите лица (ООД, ЕООД, АД, чуждестранни ЮЛ и др.), неперсонифицираните дружества (например адвокатските съдружия), Едноличните търговци - за данъците удържани при източника и в случаите определени по ЗДДФЛ, Физическите лица – търговци (адвокати, нотариуси, одитори, лекари, стоматолози и др.) – за случаите определени в ЗДДФЛ и някои други групи лица е Законът за корпоративното подоходно облагане ... Прочети още

 

ЗДДФЛ - облагане на физическите лица и едноличните търговци

В страната ни от 2008г. е приет режимът на т.нар. "плосък данък", т.е данъчната ставка е непроменяемя в зависимост от размера на дохода. Все пак и у нас, както и в повечето страни, които са приели такова облагане, плоският данък не е приложен в чист вид, като се допускат редица данъчни преференции и изключения. Неформално ЗДДФЛ регулира облагането на доходите на физическите лица на две големи групи - Физическите лица придобили доходи през календарната година на различни основания от една страна (трудови договори, земеделски производители, авторски възнаграждения, занаяти, свободни професии, "граждански" договори, наеми, прехвърляне на имущество и други) и облагането на едноличните търговци, от друга... Прочети още

 

ДДС - висшият пилотаж в данъчното облагане

Всяко лице извършващо икономическа дейност, най-вече регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), следва да съобразяват данъчното си поведение с разпоредбите на този закон. Законът визира "всяко лице", което на практика означава, че не само юридическите лица и едноличните търговци, но и физически лица, дори когато не извършват търговска дейност подлежат на регистрация при определени условия, независимо от това, че много от тях смятат, че единствено "фирмите" имат задължението да съблюдават ЗДДС. Но както гласи старото правило от Римското право - "Незнанието не оправдава"!... Прочети още

 

Осигуряване на едноличните търговци, собствениците, съдружниците и управителите на търговски дружества

Материята на социалното осигуряване е достатъчно сложна и обемна, за да може да бъде обяснена накратко. Осигуряването е обект на няколко закона, кодекса и наредби, които не само препращат едни към други, но и понякога ви се струва, че си противоречат. За да се ориентирате в разпоредбите са ви необходими не само добро познаване на нормативната уредба, но и да обърнете внимание на съдебната практика, наложилите се процедури и множество тълкувания и анализи. Още с избора на правна форма за осъществяване на икономическа дейност вие до голяма степен предопределяте и задълженията си в последствие... Прочети още

 

Облагане на доходите от наеми на физическите лица

Местните физически лица, които получават доходи от наем подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ, като облагаемият доход (доходът върху който се дължат данъци) от отдадено под наем недвижимо и движимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто нормативно признати разходи. Тези разходи са нормативно определени в закона и не е необходимо да се доказват с документи. По голяма сума от нормативно определените разходи също не се допуска.... Прочети още

 

Краят на солидарната отговорност при възстановяване на ДДС?

Процедурата по възстановяване на данъчен кредит винаги е била неприятна за данъчнозадължените лица до такава степен, че често се е случвало счетоводни фирми и счетоводители на свободна практика да отказват да обслужват клиентите си или направо да ги съветват да "покажат" повече приходи, само и само да няма сума в клетка 80 от месечната справка-декларация. Доскоро "небит" подход на НАП за отказване правото на данъчен кредит беше т.нар. "солидарна отговорност", където достатъчно условие е един от доставчиците по веригата да бъде неизряден, за да се откаже възстановяване на платен ДДС на друго произволно лице. Интересно е обаче решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-80/11 and C-142/11, който твърди обратното .... Прочети още

 

Сметка в чуждестранна банка

Откриването на банкова сметка в чужбина от местни юридически лица или еднолични търговци подлежи на статистическо деклариране пред Българска народна банка, като местните юридически лица и еднолични търговци подават декларация пред БНБ в срок до 15 работни дни след откриване на сметката чрез попълване на декларация по образец. Откриването на банкова сметка в чужбина от местни физически лица се извършва свободно, като при превод на средства по сметката на стойност равна на или надвишаваща 100 000 лева пред банката - посредник се попълва статистическа форма по образец. .... Прочети още

 

 

Споделете тази страница: