Законът за данъците върху доходите на физическите лица - облагане на физическите лица и едноличните търговци

Рано или късно "опираме" до този закон, все пак зад юридическите лица стоят техните учредители - физически лица, а и в крайна сметка стопанските дейности, които извършваме и труда, който полагаме имат една единствена цел - да увеличат личното ни благосъстояние и богатство. Затова и най-лесният начин на данъчната администрация да открие укрити доходи и неплатени данъци е да провери дали има разлика между разходите на физическите лица и декларираните им доходи, това нерядко води и до откриване на нарушения и в корпоративното облагане. Малко или много всеки от нас, макар и непряко, има отношения с държавния бюджет и познаването на основните постановки на ЗДДФЛ е ако не необходимо, то поне полезно.
Често ЗДДФЛ препраща към нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и към други нормативни актове, но това показва, че познаването на данъчното законодателство и доброто данъчно планиране е комплексно и познаването на част от разпоредбите не винаги е достатъчно. За това и настоящите публикации нямат за цел да заместят професионалистите, които работят с тази материя, а да ви дадат насоки и обща представа от функционирането и прилагането в най-общ смисъл на данъчното облагане в България. В страната ни от 2008г. е приет режимът на т.нар. "плосък данък", т.е данъчната ставка е непроменяемя в зависимост от размера на дохода. Все пак и у нас, както и в повечето страни, които са приели такова облагане, плоският данък не е приложен в чист вид, като се допускат редица данъчни преференции и изключения.
Неформално ЗДДФЛ регулира облагането на доходите на физическите лица на две големи групи - Физическите лица придобили доходи през календарната година на различни основания от една страна (трудови договори, земеделски производители, авторски възнаграждения, занаяти, свободни професии, "граждански" договори, наеми, прехвърляне на имущество и други) и облагането на едноличните търговци, от друга.
Накратко ще се спрем на основните видове доходи и съответното им данъчно третиране. Основен термин, които ще ползваме по-нататък е т.нар. "годишна данъчна основа", което представлява сумата от получените облагаеми (защото има и необлагаеми такива) доходи през годината, намалена със съответните данъчни облекчения, нормативно признати разходи (ако има такива) и други суми, участващи в намалението на сумата от една страна и, от друга, увеличена със съответните суми (ако това се изисква), върху която "годишна данъчна основа" се изчислява и дължимият годишния данък. Всяка данъчна основа се намалява със задължителните осигурителните вноски направени през годината за ваша сметка. Законът определя няколко годишни данъчни основи (от трудови договори, от свободни професии, от дейност като земеделски производител, от дейност като ЕТ, от наеми и прехвърляне на имущество и други) и една обща годишна данъчна основа, която представлява сбор от всички данъчни основи. Ето и основните от тях:

Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения.
Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение заедно с всички други плащания в пари и/или натура от работодателя или за сметка на работодателя, с някои малки и твърде специфични изключения, които не са съществени, като изключим факта, че поради липса на необлагаема годишна данъчна основа поради "плоския данък", в текстовете вместо нея фигурират конкретни суми. След като е определена годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения (получените от работодателя заплати и допълнителни плащания в пари или натура) тя се се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, т.е с осигуровките, които се удържат от възнаграждението ви. Също така годишната данъчна основа на самоосигуряващи се лица , придобили доходи от трудови правоотношения (еднолични търговци, земеделски производители, свободни професии и т.н., които едновременно с това са работили по трудов или приравнен на трудов договор), се намалява и с осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО - т.нар. авансови вноски от самоосигуряващите се лица. Годишната данъчна основа за доходите, придобити като морско лице, е 10 на сто от данъчната основа по трудови правоотношения.

Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност.
Отклонение от принципа на плоския данък е, че полученият доход се намаля с нормативно признати разходи за дейността (разходи, които ви се признават а приори, без да е необходимо да бъдат доказвани документално, но и без да имате право да ползвате по-големи проценти от определените за съответната дейност). Физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон(т.е. лицата, които не са длъжни да водят делата си по търговски начин), могат да намалят облагаемият си доход от стопанска дейност по следния начин:

- 60 % за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;

- с 40 % за:
а) доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство
(включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;
б) авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители. Във връзка с чл. 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане, когато юридическите лица, независимо дали извършват стопанска дейност, начисляват на чуждестранни юридически лица авторски и лицензионни възнаграждения, и те не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, данъкът, удържан при източника, е окончателен (виж за окончателните данъци в статията за ЗКПО). Размерът на този данък е 10 на сто;
в) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;

- с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения. Годишната данъчна основа за този вид доходи се определя, като облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се - с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка (например удръжките ви от страна на възложителя по "граждански договор), както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице (ако има такива). Обикновено, лицата са затрудени при определяне на дейността и къде точно попада тя. Това е така, защото в текстовете на ЗДДФЛ при определянето на понятието за "доходи от друга стопанска дейност", "упражняване на занаят", "лица, упражняващи свободна професия" и "извънтрудови правоотношения" е визирано условието, лицето да не е регистрирано като едноличен търговец. Това изискване се възприема буквално и ограничително и вместо да пояснява то затруднява прилагането на разпоредбите на закона. Безспорно едноличният търговец не е отделен субект на правото и е необходимо да се разграничи качеството, чрез което физическото лице действа в търговския оборот, но такова разграничение е възможно единствено в зависимост от характера на извършваните от него сделки и услуги. Следователно въпрос на преценка е дали едно регистрирано като едноличен търговец физическо лице може да образува данъчна основа по реда на разпорезбите, регламентиращи доходите от друга стопанска дейност, като е напълно допустимо едно физическо лице да декларира доходи в различните приложения на годишната данъчна декларация, включително едновременно и за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и за доходи от друга стопанска дейност.

Годишна данъчна основа за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
Облагаемият доход от отдадено под наем недвижимо и движимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 % признати разходи. Тези разходи са нормативно определени в закона и не е необходимо да се доказват с документи. Годишната данъчна основа на местни физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество се определя, като облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с евентуалните вноски, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване (например здравните вноски, дължими от "безработни" лица или от лица в неплатен отпуск, неосигурени на друго основание).
Годишната данъчна основа от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество, НЕ се намалява с вноските за Държавното обществено осигуряване за сметка на лицето, получило дохода (ако е правило такива през годината), тъй като доходът не е от положен труд и съответно социалноосигурителни вноски не се дължат на това основание.
Получените през годината доходи от наем се декларират в годишната данъчна декларация и приложението за доходи от наем към нея. Декларацията се подава в срок до 30 април в годината, следваща годината на придобиване на дохода.
Авансово облагане: Лицето, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемият доход от наеми (доходът, намален с 10% признати разходи) и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка. Авансовият данък е в размер 10 на сто.
НОВО: От 01.01.2011г. е въведено изискването облагането на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне на права или имущество в полза на местно физическо лице да се извършва от платеца на дохода (наемателя), когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице (например адвокат, нотариус, лекар, стоматолог, друг медицински специалист, одитор, земеделски производител или друго самоосигуряващо се лице, което наема недвижим имот от местно физическо лице). Наемателят удържа от наемодателя и внася в бюджета 10% от сумата на платения наем, намалена единствено с 10 % нормативно признати разходи. Удържаният данък се документира от наемателя със "Сметка за изплатени суми" и "служебна бележка" по образец, които се предоставят на наемодателя, придобил дохода. Данъкът се внася да 10-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на наема и удържане на данъка. Прилаганото досега авансово облагане се отнася до случаите, когато наемателят е друго местно физическо лице и не е самоосигуряващо се. В този случай наемодателят е длъжен да издаде документ, удостоверяващ получения наем, като санкциите за неспазването на това задължение са от 100 до 500 лв. за всеки неиздаден документ. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер.
Когато платецът на дохода (наемателят) не е задължен да удържа и внася данък, то данъкът се внася от лицето, придобило дохода (наемодателя), до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Не се внася авансов данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година.

Особени случаи - Рентните доходи от земеделска земя се изключват от сумата, подлежаща на облагане с данък върху общия доход. Съгласно ЗДДФЛ не се облагат с данък доходите на физическите лица, получени от рента, аренда или друго възмездно отдаване на земеделска земя. Въпреки това тези доходи следва да се декларират в годишната данъчна декларация на физическото лице.

Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество.
Годишната данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество е облагаемият доход от прехвърляне на права и имущество, придобит през данъчната година. Облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване (покупната цена увеличена със всички документално доказани разходи по придобиването на на имуществото) се намалява с 10 % признати разходи. Облагаемият доход е положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване при продажба или замяна на:
1. пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства;
2. произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
Облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута, е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба или, съответно загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена (средноаритметичната), определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател.? Освободени са от облагане са лихвите и отстъпките от български облигации, както и подобни облигации от държава-членка на ЕС.

Годишна данъчна основа за доходи от други източници.
С разпоредбата на чл. 12 от ЗДДФЛ законът не посочва източниците на доходи, подлежащи на облагане по този закон, като е възприет принципа на изключението. Ръководейки се от този принцип, като облагаеми могат да се приемат и доходите от:
- един недвижим жилищен имот, когато е държан по-малко от 3 години;
- до два недвижими имота, които са държани по-малко от 5 години, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от пет години;
- пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиване и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
- движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;
- обезщетения за пропуснати ползи, като сумите трябва поне да покрият надеждно оценената стойност на евентуалните загуби.
- парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;
- лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг
(като доход се считат всички приходи от лихви по всякакви вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата, с изключение на лихвите по съдебно присъдени вземания, лихвите по депозити в банки, които не са установени на територията на ЕС, както и премиите от бонове и облигации, с изключение на лихвите и отстъпките от български облигации и подобни облигации от страна от ЕС);
- производствени дивиденти от кооперации;
- упражняване на права на интелектуална собственост по наследство;
- всички други източници
, които не са изрично посочени в ЗДДФЛ и не са обложени с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или с окончателни данъци по реда на ЗКПО.

Данъчно облагане на дивидентите получени от физически лица според разпоредбите на ЗДДФЛ
Отделно внимание обръщаме на третирането на получените дивиденти от физически лица - съдружници, акционери или собственици в търговски дружества. Съгласно чл. 38 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти в полза на:
1. местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;
2. местно физическо лице от източник в чужбина.
Окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент. Окончателният данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба се определя върху брутната сума на начислените разходи. ЗДДФЛ определя данъка в размер 5 на сто. Когато доходите от дивиденти са в полза на лице, което е местно в държава, с която Република България има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, данъкът се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляването/изплащането на дохода, от вземането на решение за разпределяне на дивидентите или от начисляването на разходите при скрито разпределение на печалбата. Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода. Надвнесен данък или недължимо платени суми за данъци за посочените доходи, придобити от чуждестранни физически лица, се възстановяват от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която подлежи на внасяне данъкът за дохода на лицето.

Обща годишна данъчна основа
И така, общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи, изброени по-горе и намалена с предвидените в този закон данъчни облекчения, които са:

Данъчни облекчения
Плоският данък в чист вид не предвижда данъчни преферетции, но в това отношение, нашият закон предвижда определени облекчения:

1. Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Поради липсата на необлагаем минимум, облекчението е в абсолютна сума - сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. Що се отнася до месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, тя се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

2. Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане. Общият размер на направените лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, които се приспадат е до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17, както и от месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения.

3. Данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране.

4. Данъчно облекчение за дарения. Процентите с който се намалява сумата от годишните данъчни основи с направените през годината дарения са кокто следва:
- до 5% за здравни и лечебни заведения и институции и институции за социални услуги, Агенцията за социално подпомагане и др.;
- до 50% за Център "Фонд за лечение на деца", Център "Фонд за асистирана репродукция" и/или Център "Фонд за трансплантация".
- до15% за дарение за култулата.
От 1.01.2010 г. данъчно облекчение за дарения се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
5. Данъчно облекчение - за млади семейства. Съгласно този член, сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит, когато са налице следните условия:
- договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
- данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключения договор за ипотечен кредит;
- ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.
Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата. Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие, че данъчно задълженото лице представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година.
Разгледаните обстоятелства и условия се декларират от лицето в годишната данъчна декларация.

Определяне размера на данъка
Размерът на данъка се определя, като общата годишна данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто. От определения данък се приспада данъкът, авансово удържан и/или внесен през данъчната година, ако са правени такива вноски.

Деклариране на получени или предоставени небанкови заеми
Нова промяна в разпоредбите на ЗДДФЛ е задължението за деклариране на получените или предоставените небанкови заеми, според която от 01.01.2010 г. местните физически лица следва да декларират в годишната данъчна декларация предоставените/получените парични заеми. Годишна данъчна декларация са задължени да подават и местни физически лица, които имат непогасена част/остатъци по предоставени или получени парични заеми.Не подлежат на деклариране получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ). Кредитни институции са банките и дружествата за електронни пари, получили лиценз или разрешение за осъществяване на дейност в страната. Следователно не следва да се декларират единствено получените банковите заеми от посочените институции. Неспазването на тази разпоредба е съпроводено с данъчна санкция - глоба в размер 10 на сто от недекларираните суми. При повторно нарушение глобата е в размер 15 на сто от недекларираните суми, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

Облагаем доход
Облагаемият доход от стопанска дейност на ЕТ се формира по реда на ЗКПО за определяне на данъчната печалба, включващ и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на ЕТ без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър. Независимо че едноличният търговец по Търговския закон има статут на физическо лице, определя облагаемия си доход чрез данъчно преобразуване (увеличения и намаления на годишния финансов резултат за данъчни цели) по реда на ЗКПО като юридическите лица, той е данъчен субект по ЗДДФЛ.
От това следва:
- прилагане на пропорционална данъчна ставка 15 % върху облагаемия доход, а не 10 % ставка за другите физически и юридически лица (поради включването и на данъка върху дивидентите аналогичен при дружествата, тъй като печалбата на ЕТ директно се включва в имуществото на физическото лице, без разпределение и дължими данъци);
- деклариране на данъчното задължение с годишна данъчна декларация по образец за физическите лица, като я подава до 30 април на следващата година;
- внасяне на дължимия данък в същия срок (30 април на следващата година);
- прилагане на процедурите, с известни изключения, разработени за физическите лица.
В облагаемия доход не се включва счетоводният финансов резултат, формиран от дейности:
- които се облагат с алтернативни данъци по ЗКПО;
- които се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.

Използване на лично имущество на физическото лице за дейност като едноличен търговец
Разпоредбата на чл. 27 от ЗДДФЛ дава възможност едноличният търговец да ползва лично имущество на собственика за дейността на предприятието. Физическото лице - собственик на предприятието на ЕТ, може да включи в имуществото на едноличния търговец придобити от него движими и недвижими вещи, които:
- не са в режим на съсобственост, или
- са част от съпружеска имуществена общност.
Вещите следва да се заведат в счетоводството на едноличния търговец по документално доказаните им цени на придобиване. Когато вещите са част от съпружеска имуществена общност другият съпруг декларира с нотариално заверена декларация съгласието си за включване на вещта в имуществото на едноличния търговец. Ако впоследствие вещи бъдат изключени от имуществото на едноличния търговец и преминат към физическото лице - собственик, за данъчни цели се смята, че физическото лице - собственик на ЕТ, извършва продажба на тази вещ по пазарна цена, т.е. облагаемият доход от обратното придобиване на вещта се определя като разлика между:
- пазарната цена и данъчната стойност - за данъчни амортизируеми активи по ЗКПО;
- пазарната цена и документално доказаната цена на придобиване за всички други вещи.
Данъчните временни разлики по смисъла на ЗКПО, които са свързани с вещта не се признават за данъчни цели към момента на продажбата и през следващите години. Пазарната цена се приема за цена на придобиване при последваща продажба или замяна на вещта от физическото лице-собственик. Както е указано по-горе, в обхвата на облагаемия доход на ЕТ се включва "и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаването от търговския регистър". По смисъла на Търговския закон предприятието на едноличния търговец като "съвкупност от права, задължения и фактически отношения" може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка. Доходът от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран в РБългария, е доход от източник в страната, без значение дали прехвърлителят е местно лице или не. При прехвърляне на предприятие на едноличен търговец са възможни два варианта:
- прекратяване на търговската дейност, поради което следва да подаде заявление за заличаване от търговския регистър, или
- след прехвърлянето едноличният търговец не е прекратил търговската си дейност, поради което не е необходимо заличаване от търговския регистър.
В съответствие с разпоредбата на се разбира, че следва да се включи и финансовият резултат (печалбата или загубата), реализиран при осъществена сделка за прехвърляне на предприятие на едноличния търговец без заличаването му от търговския регистър. В този случай се приема, че след прехвърляне на предприятието, физическото лице - едноличен търговец не е преустановило дейността си. В случая за данъчни цели сделката се разглежда като сделка, от стопанска дейност, която следва да се отрази в счетоводната отчетност на едноличния търговец.

Пример:
ЕТ "Иван Иванов" извършва продажба на предприятието си за сумата от 100 000 лв. По счетоводни данни балансовата стойност на активите е 50 000 лв., а на пасивите - 20 000 лв. Облагаемият доход ще се изчисли по следния начин:
Продажна цена - 100 000 лв.
Собствен капитал - 30 000 лв. (50 000 - 20 000)
Облагаем доход - 70 000 лв. (100 000 - 30 000)

Облагаемият доход, а така също и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, като в конкретния случай е от значение след прехвърлянето на едноличния търговец дали има заличаване от търговския регистър или не. В случай че няма заличаване на едноличния търговец доходът от прехвърлянето се приема като такъв от стопанска дейност на търговеца и се облага по общия ред. Ако едноличният търговец е заличен от търговския регистър, доходът от прехвърляне на предприятието се третира като доход от прехвърляне на права или имущество (виж първата част на статията).

Годишна данъчна основа
Годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя като изходна база е формираната печалба по реда на ЗКПО, включваща и финансовия резултат при евентуално прехвърляне на предприятието на ЕТ без заличаване от ТР, Към годишната данъчна основа се включват и счетоводният финансов резултат (печалба или загуба) от дейността като регистриран земеделски или тютюнопроизводител. Към нея се включва и превишението над двукратния размер, посочен в нормативен акт, на дневните командировъчни пари на собственика на предприятието на едноличния търговец. Съгласно Наредбата за командировките в страната дневните командировъчни пари са: 20 лева на ден, когато командированият преспива на мястото, където е командирован; 10 лева на ден, когато е без нощуване. В зависимост от хипотезите, превишението над 40 лв. съответно 20 лв. ще представлява облагаем доход и ще подлежи на облагане.
Облагаемият доход за данъчната година се намалява с:
- вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО. Така определената вече данъчна основа се намалява с данъчните облекчения, посочени в закона, а именно:
- направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от годишната данъчна основа, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от годишната данъчна основа;
- разликата между 7920 лв. и размера на ползваното облекчение по чл. 18, ал. 1 (за лица с намалена работоспособност), включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението, за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на
компетентен орган;
- разликата между направените през годината осигурителни вноски за откупуване на трудов стаж при учащи и при пенсиониране и размера на внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски.

Облагане на доходите от патентна дейност по общия ред
Патентният данък, с който се облагат физически лица и еднолични търговци за извършваните от тях патентни дейности е местен данък и постъпва в общинските бюджети.
Когато в рамките на текущата данъчна година отпаднат основанията за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, доходите на физическите лица, включително едноличните търговци, за текущата година се облагат по общия ред на закона (например при превишаване на прага за задължителна регистрация по ЗДДС). В тези случаи от данъка върху общата годишна данъчна основа или от данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност на едноличния търговец се приспада:
- дължимият патентен данък по реда на ЗМДТ;
- внесеният патентен данък, когато до датата на подаване на декларацията за отпадане основанията за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ лицето е внесло за текущата данъчна година патентен данък в по-висок размер от дължимия. Размерът на патентния данък се удостоверява като към годишната данъчна декларация се прилага документ, издаден от компетентната община или копие от документите, удостоверяващи внесения данък. Когато в рамките на една данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), то се облага по общия ред на ЗДДФЛ, без да има право през съответната година да се върне към облагането с патентен данък.

Определяне размера на данъка
С въвеждането на единна пропорционална ставка от 10 на сто, отпада режима на прогресивно подоходното облагане на физическите лица. Едновременно с това е определена ставка от 15 на сто за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. По-високият размер на ставката за тези доходи се обяснява, че едноличният търговец не разпределя дивидент, както е при юридическите лица, облагаем с 5 на сто данък. В тази връзка с цел постигане на равнопоставеност при данъчното облагане на доходите на едноличния търговец и доходите от участие в търговски дружества на съдружници/акционери, е определена ставка за облагане на дохода на едноличния търговец близка до ефективната ставка на съдружниците/акционерите. При тази ситуация за едноличния търговец се запазва и ставката от 15 на сто за авансовите вноски. Съгласно разпоредбата на ЗДДФЛ размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като годишната данъчна основа се умножи по данъчната ставка 15 на сто.

Пример:
ЕТ "Иван Иванов" е реализирал облагаем доход 10 000 лв., като за своя сметка е направил през годината задължителните социалноосигурителни и здравноосигурителни вноски - 1200 лв.
Годишна данъчна основа е 8800 (10 000 - 1200) лв., която се намалява с направените през годината лични вноски за:
- допълнително доброволно осигуряване - 500 лв.
- вноски за застраховки "Живот" - 300 лв.
Годишна данъчна основа след намаленията - 8000 лв.
Размерът на данъка ще бъде 1200 лв. (8000 х 15%)
От така определения данък се приспада авансово удържан и/или внесен през данъчната година данък, ако е следвало лицето да внася авансови вноски (примерно 500 лв.) или остатъкът за довнасяне е 700 лв. (1200 -500).

В случаите на надвнесен данък за данъчната година върху годишната данъчна основа, този данък може да се приспада от следващите авансови и годишни вноски за този данък, дължим от едноличния търговец. Но ако се установи, че едноличният търговец без основание приспада данък, за невнесените авансови вноски и годишни вноски се дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

Задължение за подаване на годишна данъчна декларация
Едноличните търговци подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа. Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, декларират с годишната данъчна декларация дължимите и внесени данъци върху разходите по реда на ЗКПО. Данъчнъчно задължените лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен отчет за дейността. Годишен отчет за дейността не подават лицата, за които са изпълнени едновременно следните условия:
- не са извършвали дейност през данъчната година;
- не са отчели за данъчната година приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.
Лице, което не изпълни задължението си за представяне на годишен отчет за дейността или не го представи в срок, се наказва с глоба или имуществена санкция до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, а при повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в двоен размер. Данъчната декларация се подава до 30 април на следващата година, като срокът за внасяне на дължимия за годината данък също е 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на едноличния търговец (а не по мястото на регистрация или извършване на дейността). Едноличните търговци, извършващи дейности, които подлежат на облагане с алтернативен данък по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, се облагат по условията и по реда на ЗКПО. За целите на данъчното облагане данъчно задължените лица, вместо с корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за определените в закона дейности:
- организаторите на различни видове хазартни игри;
- бюджетните предприятия, извършващи стопанска дейност;
- лицата, извършващи морско търговско корабоплаване.
Задължения и срокове за подаване на данъчни декларации за алтернативни данъци, дължими от еднолични търговци са посочени в Част Пета - "Алтернативни данъци" на ЗКПО.
За всички останали дейности едноличните търговци се облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физически лица.

Авансово облагане на ЕТ
Съгласно разпоредбите на чл. 83 от ЗКПО авансовите вноски биват месечни или тримесечни. Месечни авансови вноски правят тези лица, които са приключили предходната година с печалба. Авансови вноски не правят:
1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 200 000 лв.;
2. новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.
Тримесечни авансови вноски дължат лицата, които:
- са приключили предходната година със загуба или нула;
- са новообразувани през данъчната година;
- през предходната година не са били задължени да определят облагаем доход (например подлежали са на облагане с патентен данък);
- в началото на годината са отговаряли на условията за облагане с патентен данък, но през течение на годината оборотът им е надвишил 50 хил. лв. и са преминали към облагане по общия ред.

В заключение можем да кажем, че макар материята на облагането на физическите лица да изглеждаше сложна и неразбираема в началото вие вече знаете далеч повече, което ще ви помогне по-добре да планирате бъдещата си дейност и да сте наясно с данъците, които ще плащате. Разбира се, управлението на фирмата ви си е изцяло ваша отговорност, но запознаването с принципите на данъчното облагане не ви освобождава от задължението да наемете най-добрите специалисти, които можете да си позволите в тази материя, за да се концентрирате изцяло върху това, в което сте най-добри - вашата дейност и да се доверите на хората които са най-добри в данъчното и счетоводно законодателство.

Смъртта и данъците са неизбежни
"Смъртта и данъците са неизбежни, но смъртта поне идва само веднъж."

 

 
 

 

Настоящата статия е обект на права съгласно Закона за авторското право и сродните му права, с изключение на цитираните нормативни актове. Използването на текста или части от него следва да се извършва с изрично посочване на източника ("Номинал"Еоод или www.smetki.com ), чрез ясно видима хипервръзка, водеща до източника или с писменото съгласие на "Номинал"Еоод. "Номинал" е регистрирана търговска марка.