Счетоводна кантора НОМИНАЛ

Секция Въпроси и отговори

 

Въпроси и отговори (продължение):

 1. Счетоводни услуги13/05/2013Възможно ли е като собственик на действащо ЕТ, да работя при друг работодател на трудов догов?

  Да, възможно е. Като собственик на ЕТ вие сте самоосигуряващо се (самонаето) лице, което по никакъв начин не пречи да работите и по трудови правоотношения съгласно Кодекса на труда.
 2. Счетоводни услуги10/05/2013Здравейте Племеницата ми е управител на фирма ЕООД Фирмата не работи от май 2012 година и е замразена.Тя живее в апартамент който е в активите на ЕООД -то но не са начислявани амортизации.Жилището е единствено и сега и се налага да замине дългосрочно за чужбина където ще работи.С оглед да си помогне финансово от една страна и все пак да се стопанисва донякъде жилището иска да го даде под наем за 400 лв на месец.Тъй като апартамента е на фирмата - ЕООД договора за наем мисля че ТРЯБВА да се сключи с фирмата и да се отчете като приход като после се подаде ГДД за 2013 г. И СЪОТВЕТНО СЕ ПЛАТИ ПОЛАГАЩИЯ СЕ ДАНЪК.но какво ставо със СОЦИЯЛНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ОСИГУРОВКИ - ДЪЛЖИМИ ЛИ СА, ПАРИТЕ ОТ НАЕМА СА ПРИХОД НО НЕ СЕ РАЗВИВА НИКАКВА ДРУГА СТОПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ТЪЙ КАТО Е ЗАМРАЗИЛА ДЕЙНОСТТА И ЗАМИНАВА ЗА ЧУЖБИНА. Моля за отговор - питах къде ли не но не получих отговор.Надявам се да ми отговорите...Предварително БЛАГОДАРЯ

  Здравейте, като собственик на имота единствено дружеството може да го отдава под наем, съответно наистина дружеството следва да бъде вписано в договора като наемодател, а жилището да се третира като "инвестиционен имот". Дружеството следва да подаде ГДД, Годишен отчет за дейността в НСИ и годишен финансов отчет в Търговския регистър. Дружеството ще заплати и данък ако формира печалба (приходите от наема минус разходите по експлоатацията на имота, включително и начислените през годината амортизации (ако е приложимо). Дружеството все пак извършва стопанска дейност и тя е отдаването на собствения си имот под наем и за съжаление това, че не извършва други дейности не променя ситуацията. По отношение на осигурителните вноски - Съгласно Кодекса за социално осигуряване, на задължително осигуряване подлежат собственици или съдружници в търговски дружества, които упражняват трудова дейност. Племенницата ви безспорно упражнява трудова дейност в дружеството (тъй като юридическото лице не може да се представлява само), а собствениците на ЕООД могат да се осигуряват в дружеството по два начина - по договор за управление и контрол и като самоосигуряващи се лица. Все пак, очевидно обаче имаме трансгранична ситуация, при условие, че тя пребивава дългосрочно на територията на друга държава, но полага труд и като съдружник / управител в българското дружество. Във всеки случай НАП е компетентната институция и следва да определи приложимото осигурително законодателство (писмено и официално, след искане подадено в деловодството на НАП), но предвид обстоятелството, че във Вашето запитване няма данни за това, дали племенницата ви упражнява трудова дейност като наето или самостоятелно заето лице на територията на държава от Европейското икономическо пространство, ще дадем само нашето принципно становище: За да се установи дали за дадено самоосигуряващо се лице в трансгранична ситуация, се дължат социални и здравноосигурителни вноски, трябва да се определи първо законодателството на коя държава-членка е приложимо спрямо него. Разпоредбите, регламентиращи правилата за определяне на приложимото законодателство, се съдържат в Дял 2 на Регламент (ЕИО) 1408/71. С оглед правилното определяне на приложимото право спрямо лицето, което упражнява дейност по управление в търговско дружество на територията на Република България е необходима информация относно това, дали то упражнява трудова дейност на територията и на друга държава от Европейското икономическо пространство. От особено значение е също така дали лицето има статут на наето или на самостоятелно заето лице в съответните държави — членки, както и на територията на коя държава-членка пребивава по смисъла на чл. 1 от Регламент (ЕИО) 1408/71. Приложимото законодателство се определя съгласно разпоредбите на чл.13-17 от Регламента. В чл. 13 параграф 1 е изведено като основно правило, че за едно наето или самостоятелно заето лице е приложимо законодателството на само една страна-членка и това е законодателството на държавата на трудова заетост, дори ако лицето пребивава в друга страна от ЕС/ЕИП. В Регламента са предвидени и изключения, и по-конкретно във вашия случай особените правила в чл.14в за лицата, които едновременно са наети на територията на една страна от ЕС и самонаети (самоосигуряващи се) на територията на друга държава-членка. Съгласно чл. 14в, параграф „а" от Регламент (ЕИО) № 1408/71, ако параграф „б" не предвижда друго, лице, което е наето на работа на територията на една държава-членка и същевременно е самостоятелно заето лице на територията на друга държава-членка, е подчинено на законодателството на държавата, на чиято територия е наето на работа. По смисъла на параграф „б" на чл. 14в, параграф „а" не се прилага при условие, че държавата-членка, на чиято територия лицето е самостоятелно заето, е направила вписване в Анекс VII на Регламента. В този случай за лицето ще се прилагат едновременно законодателствата на двете страни по трудова заетост.
 3. Счетоводни услуги25/04/2013Здравейте! Искам да попитам ако е възможно как стои въпроса с данъците за ЕТ и ЕООД. Искам да регистрирам фирма за консултантски услуги, като печалбата може и да надвиши 50000 лева. Работниците във фирмата ще са 5 на по 4-ри часов работен ден. Кое е по-добре за мен ЕТ или ЕООД и как точно стои въпросът данъците в цифри.Благодаря!

  Здравейте, Въпросът ви е твърде обширен за този формат и изисква допълнителна информация, затова, ако ви е необходимо по-подробно данъчно планиране, моля заповядайте в офиса ни за консултация.
 4. Счетоводни услуги19/04/2013Здравейте,
  Живея на морето и през летните месеци - юли, август и септември, отдавам самостоятелни стаи, кат. две звезди. До момента работя на патент и поради тази причина вече втора година съм с булстат и освен патентния и туристическия данък, се осигурявам социално и здравно за горепосочените три месеца. Бихте ли ми разяснили какво ще се промени ако премина на категоризация три звезди?
  Благодаря предварително
  Хубав и успешен ден

  Здравейте, най-общо промените при преминаване на категоризация 3 (три) звезди са, че ще подлежите на облагане по общия реда на ЗДДФЛ, с което ще отпадне задължението ви за облагане с патентен данък и ще се увеличи незначително туристическия данък. От друга страна ще намаляте облагаемата си основа за тези доходи с 10% нормативно признати разходи и с осигурителните вноски, които правите за своя сметка през годината. Ще следва да декларирате съгласно чл.55 ЗДДФЛ получените облагаеми доходи и да внасяте авансов данък до края на октомври за придобидия доход през юли, август и септември. За подоброности относно облагането на доходите на физическите лица прочетете статията в блога ни http://www.smetki.com/blog/zddfl.htm
 5. Счетоводни услуги16/04/2013Здравейте!
  Имам апартамент, даден под наем на чужденец - ФЛ на ФЛ.Какъв документ трябва да му издам, кога и как трябва да декларирам тези доходи пред НАП? Благодаря!

  Здравейте, по силата на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ за придобитите доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество следва да издавате документ, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството:
  - наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
  - дата на издаване;
  - наименование, адрес и номер за идентификация на издателя и получателя (Булстат, ЕИК, ЕГН, ЛНЧ, служебен № и др.);
  - предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
  - име и фамилия на съставителя.
  Декларирането на доходите се извършва чрез декларация по чл. 55 за всяко тримесечие без последното, до края на месеца, следващ тримесечието. В същия срок се внася и авансовия данък. Подробности относно облагането с данък на доходите от наеми прочетете в статията ни в блога http://www.smetki.com/blog/danak-naemi.htm
 6. Счетоводни услуги15/04/2013Имам малко сложен за мен казус. Собственик на ЕТ/патент/, ЕООД ,и ООД осигурява се през ЕТ -то и полага личен труд в ЕООД и ООД , като там му е внасян ав. д-к . Отделно има доходи от бране на дивор. гъби /код06/ , за който не са му отдържани осигуровки и данък /той е декларирал че е СОЛ/
  При мен въпросите са при год. прир. включват ли се тези от доп. доходи , защото в таблица 1 и 2 е написано само с код. 04 , или само данък след присп. на 40% НПР
  При положение че ЕТ е на патент приспадат ли се осигуровки /върху 420,00/от доходите по трудови правоотношения в таблица 2 на приложение 1 в ГДД .
  Благодаря предварително за времето Ви .

  Видно от въпроса ви имате предвид колона 5.3 от таблица 1 и 2 от справката за окончателния размер на осигурителния доход. В справката не е предвидено да се попълни отделно доходът от бране на диворастящи гъби, тъй като облагаемите доходи на това основание сами по себе си не са предпоставка за възникване на задължение за определяне на окончетелен размер на осигурителния доход. Когато дейността по събиране на диворастящи билки, гъби и плодове се осъществява от физически лица с цел реализиране на доходи от тях, същата представлява стопанска дейност по смисъла на Закона за горите и правилника за прилагането му. За целите на осигуряването дейността се квалифицира като полагане на труд без трудово правоотношение. Лицата, които получават възнаграждения за работа без трудово правоотношение, се осигуяват по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 или т. 6 от Кодекса за социално осигуряване. Когато лицето, което получава суми за работа без трудово правоотношение, е самоосигуряващо се то само внася дължимите осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване. Считаме, че в този случай следва доходите от събиране на диворастящи гъби да бъдат включени в справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход като доходи по извънтрудови правоотношения в колона 5.5. По втория въпрос - Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по техен избор. Видно от въпроса лицето е получавало доходи за положен личен труд в дружествата (като отношенията са приравнени на трудови за целите на данъчното облагане), като му е удържан авансов данък. Съгласно ЗДДФЛ "Годишната данъчна основа на самоосигуряващи се лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от ДР на закона, се намалява и с осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО." В таблица 2 „формиране на годишната данъчна основа за доходите с код 10” следва да посочите осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО. В таблица 4 се посочва формираната годишна данъчна основа и тази сума се вписва на ред 1, Част ІV от годишната данъчна декларация."
 7. Счетоводни услуги08/04/2013Осигоряван земеделски производител пуща да работи и регистрираното му ЕТ,трябвали да се осигурява и за двете му дейности,които са различни по вид ?
  Здравейте, вие попадате в хипотезата на чл. 4, ал. 3, т. 2 и т.4 от КСО, като и в двата случая вие сте самоосигуряващо се лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 7 от КСО, като се осигурявате по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧМЛ/. Съответно Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по техен избор. Имайте предвид, че след като дейността на ЕТ е различна, то не можете да изберете да внасяте осигурителни вноски върху дохода от 240 лв. за земеделски производител, а сте длъжни да се осигурявате върху по-високия от двата, т.е. минимум върху 420 лева.
 8. Счетоводни услуги 04/04/2013Здравейте! Не мога да взема решение дали да регистрирам ЕТ или ЕООД. Ще ви обясня моята ситуация и ще съм ви благодарна да ми помогнете приятелски. Искам да стартирам малък бизнес - малко заведение за дюнери и бърза закуска. Разполагам с ограничени финанси - само 3000 лева, които трябва да използвам за регистрация, наем на помещение, закупуване на оборудване, стартиране на бизнеса. Бях решила да бъде ЕТ, но от една кантора ме посъветваха да бъде ЕООД и ми казаха, че е хубаво 2000 лева да са ми първоначален капитал, които мога да ги изтегля след една седмица. Това вярно ли е и вие какво бихте ми препоръчали в моя случай? Мисля, че оборотът ми ще е под 50 000 лева годишно. Нямам никаква представа от бизнес, ужасно се страхувам да не сгреша. Моля ви помогнете ми... и месечните счетоводни услуги за ЕТ мисля, че са в пъти по-малки от тези на ЕООД. В заведението ще работим аз и съпругът ми и евентуално 1 работник ако е нужно. Благодаря предварително. С уважение - ........
  Здравейте, за по подробна информация относно особеностите на ЕТ и ЕООД можете да прочетете в нашия блог - http://www.smetki.com/blog/et-eood.htm ,но все пак - в кантората са ви казали правилно - капиталът може да бъде изтеглен от банката веднага след регистрацията на дружеството в Търговския регистър. Капиталът - това са парите с които ще стартирате бизнеса си, това не са замразени пари, нито някакви резерви, които нямате право да пипате. Така, че е възможно да поставите 2000 лева капитал и след регистрацията с тях да закупувате необходимите стоки, оборудване и услуги, за да работите. Съветът ни винаги е колкото по-голям капитал, толкова по-добре. Това ще ви спести в бъдеще даването на заеми на фирмата, изготвяне на договори и евентуално генериране на доходи от лихви по тези договори за вас, като физическо лице. Това, че оборотът ви ще е под 50 000 означава, че няма да се регистрирате по ЗДДС, но имайте предвид, че за да се спази това оборотът трябва да е под 50 000 лева не за календарна година, а за всеки 12 месечен период (януари-декември, февруари-януари, март-февруари и т.н.). По наше мнение често счетоводството на ЕТ е по-трудоемко от счетоводството на ЕООД, но цената зависи от много фактори, затова я обсъдете със счетоводната къща на която се доверявате. Имайте предвид, че не винаги най-евтиното ви спестява пари. Ако съпругът ви също ще работи ви съветваме да направите ООД и да го включите като съдружник, така ще си спестите главоболията с Инспекцията по труда и обясненията защо той работи там. И накрая - не се страхувайте, бизнесът е риск, но който не рискува не печели.
 9. Счетоводни услуги30/03/2013Имам ЕТ. През 2000г. подадох декларация за спиране дейността на ЕТ. От 2001г. съм в Испания. искам да опитам отново. Купих си камион с испанска регистрация на мое име. Въпросът е мога ли да работя с ЕТ която е регистрирана вече преди години на територията на цяла Европа и по-точно Испания?
  Тъй като във въпроса липват конкретни данни ви отговаряме по принцип. Можете да работите на територията на всяка страна от ЕС като самонаето лице, стига да се регистрирате като такова съобразно законодателството на страната-членка. След като сте местно лице на друга държава, то вие сте данъчнозадължен там, т.е. на територията на Испания, включително и за някои от доходите, които може да получавате от България. От друга страна, помислете за възможността български търговец (какъвто е ЕТ) да открие търговско представителство в Испания, което работи за сметка и от името на българския търговец, без да се счита за юридическо лице и без да е данъчнозадължено там. Все пак, с по-конкретна информация се обърнете към юрист и счетоводител в Испания, както и към такива специалисти в България.
 10. Счетоводни услуги21/03/2013Здравейте, земеделски производител съм и се осигурявам като такъв. Като втора работа през зимните месеци работя като уеб дизаинер ( интерент реклама) . Наскоро направих едйн сайт на клиент в чужбина . Мога ли като самоосигуряващо се лице да му пусна на английски език договор за изработка на интернет реклама, и това да мине като негов разход , а аз да си внеса данъка в края на годината. Има ли възможност да изпратя договор за реклама или за услуга , като физически лице, без да регистрирам фирма Благодаря .
  Здравейте, поради недостатъчно данни отговаряме по принцип: Да, можете да не регистрирате фирма и да получавате доходи. След като сте самоосигуряващо се лице следва и да заплащате социално и здравноосигурителни вноски за периодите, когато извършвате дейност като уеб-дизайнер върху избран месечен осигурителен доход. За разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход дължите авансов данък по ЗДДФЛ за всяко тримесичие без четвъртото и следва да подавате декларация по чл.55 ЗДДФЛ до края на месеца, следващ тримесечието. В зависимост от вида на чуждестранния ви клиент имайте предвид и разпоредбите на чл.21 от Закона за ДДС и чл.97а, т.е. възможно е, да сте задължен да се регистрирате по ЗДДС. Ако вече сте регистриран на друго основание следва да издадете фактура за извършените от вас услуги. За подробности относно облагането по ДДС можете да прочетете статията в блога ни http://www.smetki.com/blog/vat.htm .

<<< Предишна страница| Следваща страница >>>