Счетоводна кантора НОМИНАЛ

Секция Въпроси и отговори

 

Въпроси и отговори (продължение):

 1. Счетоводни услуги19/03/2013От 15.09.2012 отдавам под наем помещение за 400 лв месечно. Получила съм два наема до края на 2012 г. Каква сума да декларирам, като съм платила и еленергията за два месеца и не ми е възстановена сумата. Да приспадна ли и тази сума или няма да ми признаят? .
  Здравейте, поради недостатъчно данни отговаряме по принцип: в годишната си декларация декларирате целия доход получен през предходната година, в сучая 800 лева. Разходите по поддръжката на имота не се признават за данъчни цели, понеже предполагаме, че ги отдавате в качеството си на физическо лице. За физически лица законодателството предоставя 10% присъщи разходи, които следва да са достатъчни за поддръжката на имота. Останалата сума се облага. Имайте предвид, че осигурителни вноски върху този доход не се дължат и също така, че от 2013г. следва да декларирате получените доходи всяко тримесечие, за да внесете авансовия си данък. Ако имотът е семейна имуществена общност то следва да поделите дохода и данъците между вас, както и да ги декларирате самостоятелно, т.е. всеки от съпрузите следва да декларира 400 лева и да внесе данък 36 лева. Ако обаче отдавате имота на предприятие или самоосигуряващо се лице (освен в случаите когато отдавате на самоосигуряващото се лице или ЕТ-физическо лице имот за жилищни нужди на лицето именно в качеството му на физическо, а не за целите на дейността му като търговец или свободна професия например), то наемателят е длъжен да ви удържи и внесе дължимия данък, като ви издаде служебна бележка, която да приложите към годишната си данъчна декларация.
 2. Счетоводни услуги01/03/2013Възможно ли е физическо лице, но не ЕТ, да сключи трудов договор със работник/служител. Например възрастен човек наема домашен помощник на трудов договор, при пълен работен ден и го осигурява за всички осигурителни рискове - болест,майчинство, безработица, пенсия, смърт и т.н.?
  Да, възможно е. Следва да се регистрирате в регистър Булстат, като чрез получения номер ще осигурявате наетото лице, както и следва да спазвате разпоредбите на трудовото и осигурително законодателство, ЗЗБУТ и др.
 3. Счетоводни услуги27/02/2013Здравейте,имам следният въпрос :
  Българска фирма Иванов ЕООД, София закупува в Германия 1 апартамент за 50.000 евро. Местните данъци и разходите по нотариуса се заплащат в Германия. Фирмата Иванов ЕООД няма дъщерна фирма в Германия,няма и представителство. След известно време Иванов ЕООД продава този апартамент за 70.000 евро и реализира печалба от 20.000 евро. Къде се облага тази печалба ? В България /по бълг. данъчно законодателство в размер на 10% или в Германия.
  Благодаря Ви предваритлено.


  Отговаряме по принцип: Във всеки случай това зависи от спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и Германия от 2010 г. Съгласно текста на спогодбата "Печалбите, получени от местно лице на едната договаряща държава, от прехвърляне на недвижимо имущество, посочено в чл. 6 и намиращо се в другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга държава." Според т.6 "„недвижимо имущество“ има съдържанието, което му придава законодателството на договарящата държава, в която се намира въпросното имущество." Имайте предвид, че разпоредбите на споразуменията обикновено не се прилагат автоматично, а лицата, претендиращи облекченията по тях следва да спазят процедура за прилагане на СИДДО. Нашето мнение е, че следва да заплатите данък в Германия, което се подкрепя и от разпоредбите на ЗКПО и по специално по аргумент от противното на чл.12, ал.8 Все пак, добре е да се свържете и с германските, и с българските данъчни власти, за да установите точно правата и задълженията си.
 4. Счетоводни услуги27/01/2013Здравейте !! Имам следният въпрос-физическо лице,работещо като самоосигуряващ се,с булстат и внасящо съответните за дейността си данъци и осигуровки, ще отдаде на физическо лице от държава,членка на ЕС за 3 месеца помещение под наем. Какви ще бъдат задълженията и нужните регистрации в случaя ?? Какъв ще бъде режимът ако наемателят е фирма от ЕС ? Ще бъда много благодарна !!!
  Поради липса на информация относно вида помещение, статута на наемателите и наемодателя, както и теоритизирането във въпроса ви отговаряме по принцип: Приемаме, че притежавате имота в качеството на местно физическо лице (нетърговец). Няма разлика дали отдавате помещението под наем на местно или чуждестранно физическо лице, важи принципът, че данъкът се внася от получателя на дохода, стига наемателят да не е например самонаето лице на територията на БГ и да отдавате имота за целите на икономическата му дейност. Ако наемател е чуждестранна фирма зависи дали тя отговаря на понятието "предприятие", като условие платецът (наемателят) да удържа и внася данъка. Предприятия са: "търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, търговските представителства и чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги." Ако фирмата отговаря на определението, то тя следва да удържи и внесе данъка, ако не - тогава съгласно чл.55, ал.2 вие декларирате и внасяте данъка върху получения доход от наеми.
 5. Счетоводни услуги25/01/2013Искам да дам стая под наем за 130,00 лева за срок за една година която се намира в Орландовци от 01.01.2013год колко данък трябва да платя къде да го обява и има ли такава типова декларация за попълване
  Предполагаме, че давате стая за жилищни нужди на физическо лице-нетърговец, с наемна цена 130 лв. на месец, както и че вие сте физическо лице, което не е самоосигуряващо се. Тогава следва да заплащате авансово данък за всяко тримесечие през което сте получили доход, с изключение на последното. Авансовият данък се декларира с декларация по чл.55 до края на месеца, следващ тримесечието през което е придобит доход. До края на април следващата година подавате и годишна данъчна декларация. Типови декларации можете да получите от офисите на НАП. Декларациите и данъкът се внасят в ТД на НАП по постоянен адрес. При доход от 130 лева месечно, държите данък от 11,70 за всеки получен наем. Ако например за периода януари-март сте получили наемите за януари и февруари, то следва да подадете декларация по чл.55 до 30 април, където да декларирате доход от 260 лева и в същия срок да внесете данък от 23,40 лв. Подробности относно облагането с данък на доходите от наеми прочетете в статията ни в блога http://www.smetki.com/blog/danak-naemi.htm
 6. Счетоводни услуги10/01/2013 Здравейте, Получавам наем от апартамент. При подаване на данъчната деклараця нужно ли и да прилагам и служебна бележка за доходите от фирмата в която работя. Нали вече данъкат не е с натрупване?
  Благодяря!


  Да, следва да приложите и служебна бележка за доходите ви по трудови правоотношения.

<<< Предишна страница| Следваща страница >>>