Общи условия за ползване на сайтовете на Номинал ЕООД

Достъп до сайта

Осъществявайки достъп (зареждане в браузър) и използвайки уебсайта на Номинал ЕООД (с търговско наименование "Номинал"), наричано по - долу "Уебсайт" или "Сайт", Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като потребител на услугите на сайта и Номинал ЕООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.

Понятия

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:
• Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес www.smetki.com или www.nominal.bg, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
• Потребител e всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и услугите, предоставяни от Номинал чрез Уебсайта.
• "УСЛУГА/и" на сайта са - достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
• Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
• "ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон, електронна поща, формуляри за изпращане на информация в Сайта или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

Лични данни

• Лични данни, които предоставяте и/или изпращате на Уебсайта, чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от НОМИНАЛ, като оператор на лични данни, в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни и GDPR. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на Уебсайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.
• Чрез Уебсайта НОМИНАЛ ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: Вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес) и/или търговска информация (напр. Наименование на търговско дружество, икономическа дейност, брой на наетия персонал, наличие на регистрации, конкретизиране на видовете сделки, количество документация и др.), която сте предоставили доброволно. Тя ще бъде използвана за обратна връзка или за индивидуализиране на потребителя и евентуално изготвяне на индикативна оферта. Ако не искате да бъде събирана информация за Вас, моля не я предоставяйте. Електронните формуляри за изпращане на информация през Уебсайта съдържат задължителна отметка, за изразяване на съгласие с предоставяне на данни от ваша страна, както и съгласие да бъдете контактувани от наша страна във връзка с изпратените от вас данни. С отбелязване на отметката вие се съгласявате с настоящите условия.
• НОМИНАЛ ще използва предоставената от Вас лична информация с цел да се свържем с Вас (или друга трета страна от наше име) или за да Ви предоставим поискана от Вас информация. НОМИНАЛ може да предостави на трета страна обобщена, но не и индивидуална информация за посетителите или потребителите на Уебсайта.
• В някои случаи НОМИНАЛ може автоматично (т.е. не чрез регистрация) да събира техническа информация, когато се свързвате с нашия Уебсайт, която не е лична информация (напр.: информация относно типа операционна система и типа на интернет браузъра, който използвате, името на домейна на уебсайта, от който се свързвате към нашия Уебсайт, резолюция на видеоекрана/дисплея и др.).

Авторски права и ползване на сайта

Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само целия текст, е със защитени авторски права с изключение на законови и подзаконови нормативни актове. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на НОМИНАЛ, е изрично забранено. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси,материали и данни, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско и международно законодателство.

НОМИНАЛ разрешава да използвате Уебсайта, както следва:
• Вие имате право да разглеждате Уебсайта, както и да отпечатвате извадки от Съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост; • забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на НОМИНАЛ;
• забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
• Номинал има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Отговорност

• НОМИНАЛ прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. НОМИНАЛ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на НОМИНАЛ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
• НОМИНАЛ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт
• Публикуваните от НОМИНАЛ консултации и отговори на въпроси от потребители на сайта не представляват официално тълкуване на законите и подзаконовите нормативни актове и НОМИНАЛ не носи отговорност за евентуални щети, загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на Уебсайта или поради предприети действия или въздържане от действия въз основа на информация, публикувана на сайта.
• Цени и такси на услуги, предоставяни от НОМИНАЛ и публикувани на сайта са индикативни и не представляват предложение за сделка.

Промяна на Условията

НОМИНАЛ си запазва правото да променя, без предварително уведомление, настоящите Общи условия, структурата или Съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.

Използване на "бисквитки"

• Бисквитки
За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

• Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

• По какъв начин използваме бисквитките?
Бисквитките не събират лични данни, които предоставяте и/или изпращате на Уебсайта, чрез електронна поща или по друг начин, в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни.
В някои случаи бисквиткиге може автоматично (т.е. не чрез регистрация) да събират техническа информация, когато се свързвате с нашия Уебсайт, която не е лична информация (напр.: информация относно типа операционна система и типа на интернет браузъра, който използвате, името на домейна на уебсайта, от който се свързвате към нашия Уебсайт, доставчика на интернет, резолюция на видеоекрана/дисплея и др.). Данните се използват за анализиране на трафика, съгласно условията за ползване на „бисквитки” от Google. За подробна информация вижте Как GOOGLE използва „бисквитките“.

• Как да контролирате бисквитките?
Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org.
Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат действащото Българско законодателство и съответните Регламенти и Директиви на ЕС.