Онлайн счетоводни консултации

Задайте своя въпрос, свързан със счетоводното отчитане, данъчното облагане и социалното осигуряване.
Accounting-services

Ще получите отговор, който ще бъде публикуван на тази страница. Моля, предоставяйте възможно най-много информация, за да не ви отгваряме по принцип. Името и електронната ви поща няма да бъдат публично обявени. Избягвайте латиница. Въпросите трябва да са съобразени с политиката на Номинал и да не съдържат въпроси относно начини за отклонение от данъчно облагане, укриване на доходи и други дейности, забранени от Законодателството на България и общностното право. Не се предоставят консултации по телефон. За конкретни запитвания относно цени на услуги вижте цени на счетоводни услуги или се свържете с нас.


Номинал Еоод си запазва правото да не публикува всички въпроси, както и да премахва публикувани такива. Ще се стараем да запазим оригиналния правопис и синтаксис, но модераторите си запазват правото в краен случай да променят правописа, азбуката, синтаксиса и текста, както и да публикуват само части от въпроси при нужда от конкретизиране. Отговорите не представляват официално тълкувание на Законодателството и Номинал Еоод не носи отговорност за щети и пропуснати ползи поради решения, взети на базата на отговори, публикувани в сайта.

Търси на страницата:

Въпроси и отговори:

Avatar

Здравейте! Интересувам се когато продам обект получен, като дарение облага ли се с данък? И трябва ли да го обявявам в данъчната декларация?
Баща ми ми дари 50% от къща. Впоследствие дадохме на фирма разрешение на строеж срещу обещетение от няколко апартамента. Получих от тази сделка 3 обекта. Единият го продадох и веднага купих друг. Но за по малка цена. Остатъка от тази цена облага ли се с данък щом е в следствие на дарението?
Надявам се да ми отговорите! Благодаря!

28.01.2014
Nominal

Здравейте, съгласно Закона за местните данъци и такси не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи, но това не е от значение за облагане на доходите от продажбата им по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Тъй като визирате „апартаменти”, предполагаме че попадат в хипотезата на §1, т.51 от ДР на ЗДДФЛ –„ недвижим имот, който в момента на продажбата или замяната може да служи за задоволяване на жилищни нужди” и могат да се определят като „недвижими жилищни имоти”.
Съгласно ЗДДФЛ необлагаеми са доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
а) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;
Следователно, важно е да прецените, колко време е изминало от придобиването на апартамента и неговата последваща продажба, т.е какво имате предвид под израза „веднага”. Ако е по-малко или равно на 3 години, то вие следва да декларирате в годишата си данъчна декларация и да заплатите данък върху положителната разлика, намалена с 10 на сто разходи, т.е. ((продажната цена - цената на придобиване)-10%)*10%. Ирелевантно е дали с приходите от продажбата купувате нов имот, на каква цена и дали произходът на средствата за тези операции е първоначално придобития чрез дарение имот.

Avatar

Регистрирахме ООД през м.Ноември 2013 г.
Трима съдружници сме , от които двамата , в момента на регистрация , работихме и работим в други фирми , където ни осигуряват.
Третият съдружник , който назначихме като управител на минимална работна заплата /340 лв./, в момента на регистрация бе безработен и самоосигуряващ се.
В момента той си намери постоянна работа , на която му внасят съответните осигуровки.
Фирмата , до момента има само разходи.
Въпросите ни са:
1,Задължени ли сме да внасяме осигуровки на управителя , при положение че минималният осигурителен доход за тази длъжност е 1500 лв., а той в момента се осигурява от друго място?След още два месеца , ако не успеем да реализираме стоки на пазара , капитала на дружеството ще се изчерпа , само за осигуровки.
2,Какво трябва да направим , за да променим условията по договора за управление , като оставим същият управител , но без уточняване на начина на заплащане.
Ще ви бъдем много благодарни , ако ни посъватвате как да излезем от ситуацията. Поздрави

15.01.2014
Nominal

Данните, които предоставяте не са съвсем ясни и затова ще се постараем да допълваме липсващата информация чрез предположения. По въпросите:
1. Да, следва да внасяте осигурителни вноски, независимо дали лицето полага труд в дружеството в качеството си на съдружник или по договор за управление с определено възнаграждение от 340 лева. Ако в договорът за управление не е указано възнаграждение и лицето не получава такова по силата на този договор, то може да се осигурява в качеството си на съдружник, полагащ личен труд, върху минималния осигурителен доход за самосигуряващите се лица, т.е. да внася осигурителните си вноски върху сумата от 420 лева, дори и без да получава възнаграждение. Няма значение, че лицето се осигурява по трудови правоотношения при друг работодател, основанията за осигуряване са различни и вноски се дължат за всяко от тях. Ако все пак възнаграждението по трудови правоотношения е равно или по-голямо от максималния осигурителен доход, то осигурителни вноски на други основания не се дължат. В случая Ви препоръчваме да се обърнете към счетоводител, които да прегледа подробно документацията и да ви посъветва какви стъпки да предприемете.
2. Ако договорът е вписан в Търговския регистър може да се обърнете към адвокат, с цел приемане на решение на Общото събрание и изготвяне на нов договор, който да е в съответствие с целите на дружеството и вписването му в ТР.

Avatar

Здравейте, Едноличен търговец съм и в същото време работя в държавна организация, която ме осигурява. Трябва ли задължително да се осигурявам и като едноличен търговец? Всъщност съм го правил досега, но не съм сигурен в това. Също така бих искал да знам, ако е така, дали има смисъл (за размера на бъдещата ми пенсия) да продължа да го правя (наближавам 60 г. и съм мъж). Благодаря.

14.01.2014
Nominal

Здравейте,
Да, следва да се осигурявате и като ЕТ, тъй като основанията са различни. Ако доходът ви от трудови и приравнени на тях правоотношения е равен или по-висок от максималния, тогава не внасяте осигуровки на други основания, но следва да продължите да подавате декларация 1. Има и други фактори (като например таванът на пенсиите и други), които ни пречат да кажем доколко икономически е изгодно за вас осигуряването, но по-скоро нямате избор дали да заплащате вноските или не, все пак те ще се вземат предвид и при изчисляване на размера на пенсията.

Avatar

Здравейте, управител и собственик на ЕТ съм и дейноста която извършвам подлежи на патентен данък, от скоро давам апартамент който ми е дарение от моя баба под наем и ми носи приход нямащ общо с патентната дейност.
Моля да ми кажете какъв данък дължа за получения наем , и какъв документ трябва да издам на наемателя, ако е фактура прихода ще се отрази в патентната ми дейност и подаването на допълнителното приложение към годишната декларация ще има сума отразена два пъти, как трябва да се обяви този приход в годишната данъчна декларация
Благодаря предварително

30.12.2013
Nominal

Здравейте,
Видно от въпроса Ви, Вие не отдавате жилището в качеството си на търговец (в случая поради факта на дарението предполагаме и че не е включено в състава на активите на ЕТ), а не съществува отделна и независима правосубектност между физическото лице и регистрирания едноличен търговец. Вие дължите 9% данък върху получения наем (наем – 10% признати разходи)*10% данък, в случай че не сте лице с 50% или над 50% намалена трудоспособност или чуждестранно лице. Данъкът се внася авансово за всяко тримесечие без последното. Тъй като нямате регистрация по ЗДДС (видно от облагането с патентен данък) не издавате фактура, а друг документ със същите реквизити (например разписка или квитанция) и не го включвате в данъчната основа на доходи от дейност като ЕТ. В ГДД го посочвате само в приложението "Доходи от наем или друго възмездно предоставяне на права или имущество"

Avatar

Управител съм ЕТ,което не е регистрирано по ддс.
Регистрирах еоод за друга дейност,която желая да регистрирам по ддс.
В този случай,когато и ет и еоод са действуващи -с едно и също лице като Управетел,ДДС само за ЕООД ли се отнася при приход над 50000 лв?

28.12.2013
Nominal

Не, ЕТ и ЕООД са отделни лица и субекти. Ако едно от лицата достигне оборот за регистрация това не означава, че автоматично и другото се счита за регистрирано.

Avatar

Здравейте ,
Собственик съм на ЕООД и съм единствен служител.Редовно внасям осигурителните си вноски , както социални , така и здравни. Пенсионер съм по болест с трета група инвалидност с право на работа.
Подавам редовно годишните си декларации и отчети.
Бих искала да разпределя печалбата на дружеството като дивидент в моя полза . Тъй като дивидентите се облагат с данък при източника , как ще се отрази този данък след годишното облагане на доходите ми като физическо лице . Също така имам доход от наем 250 лева по договор с юридическо лице . Трябва ли да покажа този данък/става въпрос за данъка при източника / в годишната си декларация като физическо лице .
Благодаря Ви предварително !

09.11.2013
Nominal

Здравейте, дивидентите се облагат при източника, т.е "източника на доходите" - Вашето ЕООД. Задължение на дружеството е да удържи, внесе и декларира данъка, така че за вас като физическо лице не възниква задължение за деклариране, съответно дивидентът няма и да се отрази на доходите Ви в годишната данъчна декларация. По втория въпрос - да, следва да декларирате дохода от отдаване на недвижим имот под наем в годишната данъчна декларация, придружена със служебна бележка за удържания и внесен данък, издадена от юридическото лице-наемател.

Avatar

Управител съм ЕТ,което не е регистрирано по ддс.
Регистрирах еоод за друга дейност,която желая да регистрирам по ддс.
В този случай,когато и ет и еоод са действуващи -с едно и също лице като Управетел,ДДС само за ЕООД ли се отнася при приход над 50000 лв?

20.09.2013
Nominal

Здравейте, ЕТ и ЕООД са отделни лица и регистрацията на едното по ЗДДС не означава автоматично регистрация и на другото, така че да, в случая задълженията по ЗДДС ще се отнасят само за дружеството

Avatar

Здравейте,
Имам следния казус:
Самоосигуряващо се лице съм, собственик на ЕООД и единствен работещ там. В момента ползвам болнични за бременност, които се продължават всеки месец/в момента тече втория/. От м.ноември ми предстои да изляза в болнични 45 дни преди раждане.
Фирмата ми в момента е работеща/в смисъл че издавам 2 фактури месечно - за наем на помещение и за консултантски услуги/.До момента не съм назначавала управител или прокурист.През времето в което съм в болнични внасям само здравни осигуровки в размер на 4,8 % в/у 550 лв.Има ли риск от НАП или НОИ да ме санкционерат за това че през времето на болничните имам издадени фактури?

20.09.2013
Nominal

Здравейте,
съгласно Чл. 46, ал.3 от КСО "Парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните органи". Упражняването на трудова дейност от собственика на ЕООД включва всяко негово действие, включително сключването на всякакъв вид договори, подписване на документи и полагането на всякакъв вид личен труд, имащ отношение към осъществяваната от дружеството дейност.
Санкцията се състои в това да ви бъде отказано изплащането на парично обезщетение от страна на НОИ или възстановяване на вече изплатеното, ведно с дължимите лихви, както и да заплатите дължимите за периода на трудовата дейност социално и здравноосигурителни вноски.

Avatar

Жена ми има трудов стаж 2 години и половина,през които са и внасяни осигуровки,след което около 3 години беше без работа.Започна работа на трудов договор, но на втората седмица и се наложи да излезе в болничен,който до 15 число на следващия месец(както е по закон)бе представен в НОИ.След около 10 дни получи писмо от местното РУСО,че отказват да изплатят съответното обезщетение с мотиви цитирам:
При анализа на данните декларирани от осигурителя в приложение 15 към болничен лист,лицето няма необходимия 6 месеца осигурителен стаж,за придобиване право на парично обезщетениезапериода на отпуск поради временна нетрудоспособност,съгласно изискванията на чл.40 ал.1 от КСО. Но след като прочетох съответния член в КСО там никъде не пише,че този стаж трябва да е непосредствено преди да излезеш в болничен и затова се усъмних,че може и да има право на обезщетение. Бих искал да разбера компетентното Ви мнение,защото вече тече 14 дневния срок за обжалване.
Ако може и съвет дали да се обжалва по административен или по съдебен ред.
Благодаря Ви предварително.

22.07.2013
Nominal

Напълно прав сте, че не е необходимо стажът да е натрупан непосредствено преди временната неработоспособност, но считаме, че по-скоро се касае за техническа грешка от страна на сегашния й работодател. Видно от уведомителното писмо което сте получили, очевидно се касае за погрешно попълнено приложение 15 към болничния лист, където не е отразен коректно стажът на съпругата ви. Възможно е, разбира се, тя да не е представила и документ, удостоверяващ осигурителния стаж, което да е подвело лицето, изготвящо документите. Проблемът може да бъде разрешен просто с подаване на коригиращи данни от страна на работодателя. Съгласно чл. 40, ал.3 от КСО разпореждането за отказ се отменя, ако в давностния срок по чл.115, ал.4 (три години, считано от 1 януари на годината, следваща годината за която се отнасят) лицето или осигурителят представят нови или допълнителни доказателства, установяващи правото на обезщетение или помощ. Ако въпреки това фактите не са такива и считате, че решението за неизплащане на обезщетение е неправомерно или след предоставянето на допълнителни доказателства получите отказ, то може да го обжалвате в 14-дневен срок от получаването му пред ръководителя на съответното ТП на НОИ. Ръководителят на териториалното поделение се произнася по жалбите или исканията с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването им. С решението ръководителят на териториалното поделение може да отмени разпорежданията и да реши жалбите или исканията по същество. То се съобщава на заинтересованите страни в 7-дневен срок от постановяването му. - Чл. 117, ал.3 от КСО. Решението на ръководителя на териториалното поделение на НОИ може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред Административния съд – чл. 118, ал.1.

Avatar

Здравейте,
Имам два наема на помещения със сключени договори между наемател и наемодател.Единият е на стойност 6500 лв. а другият е 600 лв.Общо 7100лв.Облагаемият доход е 6390 лв.т.е.дължа 639 лв данък.Внесен е авансов данък 704 лв.В декларацията посочих че трябва да ми върнат 65 лв.за надвнесен данък.Но данъчната служителка ми се обади че трябва да внеса 194 лв.изравняване на здравни осигуровки понеже съм имала печалба.Аз съм внесла за 2012г.201.60 лв здравна осигуровка.Трябва ли да се попълва тази таблица 2 в моя случай.

17.05.2013
Nominal

Видно от размера на здравноосигурителните вноски, които сте внесли през годината вие нямате други доходи, освен доходите от наема и не се осигурявате здравно на друго основание. За съжаление не можем да потвърдим или отхвърлим изчисленията, тъй като следва да се провери данъчната ви декларация и справката за окончателния размер на осигурителния доход (таблица 2), но принципно може да изкажем мнение по законосъобразността на искането на органа по приходите: Задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски, както на месечни (авансови, върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица) така и годишно, върху доходи които не са от трудова дейност, в случая доходи от наем, съществува само за лицата които подлежат на осигуряване по чл.40, ал.5 от ЗЗО - т.е. това са физическите лица които не подлежат на осигуряване на друго основание по ЗЗО.Тези лица също така следва да извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация. Това означава, че да, вие следва да довнесете здравноосигурителни вноски върху разликата между направените през годината авансови плащания и годишния осигурителен доход, съгласно таблица 2 на справката към данъчната декларация.

Avatar

Възможно ли е като собственик на действащо ЕТ, да работя при друг работодател на трудов догов?

13.05.2013
Nominal

Да, възможно е. Като собственик на ЕТ вие сте самоосигуряващо се (самонаето) лице, което по никакъв начин не пречи да работите и по трудови правоотношения съгласно Кодекса на труда.

Avatar

Здравейте Племеницата ми е управител на фирма ЕООД Фирмата не работи от май 2012 година и е замразена.Тя живее в апартамент който е в активите на ЕООД -то но не са начислявани амортизации.Жилището е единствено и сега и се налага да замине дългосрочно за чужбина където ще работи.С оглед да си помогне финансово от една страна и все пак да се стопанисва донякъде жилището иска да го даде под наем за 400 лв на месец.Тъй като апартамента е на фирмата - ЕООД договора за наем мисля че ТРЯБВА да се сключи с фирмата и да се отчете като приход като после се подаде ГДД за 2013 г. И СЪОТВЕТНО СЕ ПЛАТИ ПОЛАГАЩИЯ СЕ ДАНЪК.но какво ставо със СОЦИЯЛНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ОСИГУРОВКИ - ДЪЛЖИМИ ЛИ СА, ПАРИТЕ ОТ НАЕМА СА ПРИХОД НО НЕ СЕ РАЗВИВА НИКАКВА ДРУГА СТОПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ТЪЙ КАТО Е ЗАМРАЗИЛА ДЕЙНОСТТА И ЗАМИНАВА ЗА ЧУЖБИНА. Моля за отговор - питах къде ли не но не получих отговор.Надявам се да ми отговорите...Предварително БЛАГОДАРЯ

10.05.2013
Nominal

Здравейте, като собственик на имота единствено дружеството може да го отдава под наем, съответно, наистина дружеството следва да бъде вписано в договора като наемодател, а жилището да се третира като инвестиционен имот. Дружеството следва да подаде ГДД, Годишен отчет за дейността в НСИ и годишен финансов отчет в Търговския регистър. Дружеството ще заплати и данък ако формира печалба (приходите от наема минус разходите по експлоатацията на имота, включително и начислените през годината амортизации (ако е приложимо). Дружеството все пак извършва стопанска дейност и тя е отдаването на собствения си имот под наем и за съжаление това, че не извършва други дейности не променя ситуацията. По отношение на осигурителните вноски - Съгласно Кодекса за социално осигуряване, на задължително осигуряване подлежат собственици или съдружници в търговски дружества, които упражняват трудова дейност. Племенницата ви безспорно упражнява трудова дейност в дружеството (тъй като юридическото лице не може да се представлява само), а собствениците на ЕООД могат да се осигуряват в дружеството по два начина - по договор за управление и контрол и като самоосигуряващи се лица. Все пак, очевидно обаче имаме трансгранична ситуация, при условие, че тя пребивава дългосрочно на територията на друга държава, но полага труд и като съдружник / управител в българското дружество. Във всеки случай НАП е компетентната институция и следва да определи приложимото осигурително законодателство (писмено и официално, след искане подадено в деловодството на НАП), но предвид обстоятелството, че във Вашето запитване няма данни за това, дали племенницата ви упражнява трудова дейност като наето или самостоятелно заето лице на територията на държава от Европейското икономическо пространство, ще дадем само нашето принципно становище: За да се установи дали за дадено самоосигуряващо се лице в трансгранична ситуация, се дължат социални и здравноосигурителни вноски, трябва да се определи първо законодателството на коя държава-членка е приложимо спрямо него. Разпоредбите, регламентиращи правилата за определяне на приложимото законодателство, се съдържат в Дял 2 на Регламент (ЕИО) 1408/71. С оглед правилното определяне на приложимото право спрямо лицето, което упражнява дейност по управление в търговско дружество на територията на Република България е необходима информация относно това, дали то упражнява трудова дейност на територията и на друга държава от Европейското икономическо пространство. От особено значение е също така дали лицето има статут на наето или на самостоятелно заето лице в съответните държави — членки, както и на територията на коя държава-членка пребивава по смисъла на чл. 1 от Регламент (ЕИО) 1408/71. Приложимото законодателство се определя съгласно разпоредбите на чл.13-17 от Регламента. В чл. 13 параграф 1 е изведено като основно правило, че за едно наето или самостоятелно заето лице е приложимо законодателството на само една страна-членка и това е законодателството на държавата на трудова заетост, дори ако лицето пребивава в друга страна от ЕС/ЕИП. В Регламента са предвидени и изключения, и по-конкретно във вашия случай особените правила в чл.14в за лицата, които едновременно са наети на територията на една страна от ЕС и самонаети (самоосигуряващи се) на територията на друга държава-членка. Съгласно чл. 14в, параграф "а" от Регламент (ЕИО) № 1408/71, ако параграф "б" не предвижда друго, лице, което е наето на работа на територията на една държава-членка и същевременно е самостоятелно заето лице на територията на друга държава-членка, е подчинено на законодателството на държавата, на чиято територия е наето на работа. По смисъла на параграф "б" на чл. 14в, параграф "а" не се прилага при условие, че държавата-членка, на чиято територия лицето е самостоятелно заето, е направила вписване в Анекс VII на Регламента. В този случай за лицето ще се прилагат едновременно законодателствата на двете страни по трудова заетост.

Avatar

Здравейте! Искам да попитам ако е възможно как стои въпроса с данъците за ЕТ и ЕООД. Искам да регистрирам фирма за консултантски услуги, като печалбата може и да надвиши 50000 лева. Работниците във фирмата ще са 5 на по 4-ри часов работен ден. Кое е по-добре за мен ЕТ или ЕООД и как точно стои въпросът данъците в цифри.Благодаря!

25.04.2013
Nominal

Здравейте, Въпросът ви е твърде обширен за този формат и изисква допълнителна информация, затова, ако ви е необходимо по-подробно данъчно планиране, моля заповядайте в офиса ни за консултация.

Avatar

Здравейте,
Живея на морето и през летните месеци - юли, август и септември, отдавам самостоятелни стаи, кат. две звезди. До момента работя на патент и поради тази причина вече втора година съм с булстат и освен патентния и туристическия данък, се осигурявам социално и здравно за горепосочените три месеца. Бихте ли ми разяснили какво ще се промени ако премина на категоризация три звезди?
Благодаря предварително
Хубав и успешен ден

19.04.2013
Nominal

Здравейте, най-общо промените при преминаване на категоризация 3 (три) звезди са, че ще подлежите на облагане по общия реда на ЗДДФЛ, с което ще отпадне задължението ви за облагане с патентен данък и ще се увеличи незначително туристическия данък. От друга страна ще намаляте облагаемата си основа за тези доходи с 10% нормативно признати разходи и с осигурителните вноски, които правите за своя сметка през годината. Ще следва да декларирате съгласно чл.55 ЗДДФЛ получените облагаеми доходи и да внасяте авансов данък до края на октомври за придобидия доход през юли, август и септември.

Avatar

Здравейте!
Имам апартамент, даден под наем на чужденец - ФЛ на ФЛ.Какъв документ трябва да му издам, кога и как трябва да декларирам тези доходи пред НАП? Благодаря!

16.04.2013
Nominal

Здравейте, по силата на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ за придобитите доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество следва да издавате документ, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството:
- наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
- дата на издаване;
- наименование, адрес и номер за идентификация на издателя и получателя (Булстат, ЕИК, ЕГН, ЛНЧ, служебен № и др.);
- предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
- име и фамилия на съставителя.
Декларирането на доходите се извършва чрез декларация по чл. 55 за всяко тримесечие без последното, до края на месеца, следващ тримесечието. В същия срок се внася и авансовия данък.

Avatar

Имам малко сложен за мен казус. Собственик на ЕТ/патент/, ЕООД ,и ООД осигурява се през ЕТ -то и полага личен труд в ЕООД и ООД , като там му е внасян ав. д-к . Отделно има доходи от бране на дивор. гъби /код06/ , за който не са му отдържани осигуровки и данък /той е декларирал че е СОЛ/
При мен въпросите са при год. прир. включват ли се тези от доп. доходи , защото в таблица 1 и 2 е написано само с код. 04 , или само данък след присп. на 40% НПР
При положение че ЕТ е на патент приспадат ли се осигуровки /върху 420,00/от доходите по трудови правоотношения в таблица 2 на приложение 1 в ГДД .
Благодаря предварително за времето Ви.

16.04.2013
Nominal

Видно от въпроса ви имате предвид колона 5.3 от таблица 1 и 2 от справката за окончателния размер на осигурителния доход. В справката не е предвидено да се попълни отделно доходът от бране на диворастящи гъби, тъй като облагаемите доходи на това основание сами по себе си не са предпоставка за възникване на задължение за определяне на окончетелен размер на осигурителния доход. Когато дейността по събиране на диворастящи билки, гъби и плодове се осъществява от физически лица с цел реализиране на доходи от тях, същата представлява стопанска дейност по смисъла на Закона за горите и правилника за прилагането му. За целите на осигуряването дейността се квалифицира като полагане на труд без трудово правоотношение. Лицата, които получават възнаграждения за работа без трудово правоотношение, се осигуяват по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 или т. 6 от Кодекса за социално осигуряване. Когато лицето, което получава суми за работа без трудово правоотношение, е самоосигуряващо се то само внася дължимите осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване. Считаме, че в този случай следва доходите от събиране на диворастящи гъби да бъдат включени в справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход като доходи по извънтрудови правоотношения в колона 5.5.
По втория въпрос - Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по техен избор. Видно от въпроса лицето е получавало доходи за положен личен труд в дружествата (като отношенията са приравнени на трудови за целите на данъчното облагане), като му е удържан авансов данък. Съгласно ЗДДФЛ "Годишната данъчна основа на самоосигуряващи се лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от ДР на закона, се намалява и с осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО." В таблица 2 „формиране на годишната данъчна основа за доходите с код 10” следва да посочите осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО. В таблица 4 се посочва формираната годишна данъчна основа и тази сума се вписва на ред 1, Част ІV от годишната данъчна декларация."

Avatar

Осигоряван земеделски производител пуща да работи и регистрираното му ЕТ,трябвали да се осигурява и за двете му дейности,които са различни по вид?

08.04.2013
Nominal

Здравейте, вие попадате в хипотезата на чл. 4, ал. 3, т. 2 и т.4 от КСО, като и в двата случая вие сте самоосигуряващо се лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 7 от КСО, като се осигурявате по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧМЛ/. Съответно Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по техен избор. Имайте предвид, че след като дейността на ЕТ е различна, то не можете да изберете да внасяте осигурителни вноски върху дохода от 240 лв. за земеделски производител, а сте длъжни да се осигурявате върху по-високия от двата, т.е. минимум върху 420 лева.

Avatar

Здравейте! Не мога да взема решение дали да регистрирам ЕТ или ЕООД. Ще ви обясня моята ситуация и ще съм ви благодарна да ми помогнете приятелски. Искам да стартирам малък бизнес - малко заведение за дюнери и бърза закуска. Разполагам с ограничени финанси - само 3000 лева, които трябва да използвам за регистрация, наем на помещение, закупуване на оборудване, стартиране на бизнеса. Бях решила да бъде ЕТ, но от една кантора ме посъветваха да бъде ЕООД и ми казаха, че е хубаво 2000 лева да са ми първоначален капитал, които мога да ги изтегля след една седмица. Това вярно ли е и вие какво бихте ми препоръчали в моя случай? Мисля, че оборотът ми ще е под 50 000 лева годишно. Нямам никаква представа от бизнес, ужасно се страхувам да не сгреша. Моля ви помогнете ми... и месечните счетоводни услуги за ЕТ мисля, че са в пъти по-малки от тези на ЕООД. В заведението ще работим аз и съпругът ми и евентуално 1 работник ако е нужно. Благодаря предварително. С уважение - ........

04.04.2013
Nominal

Здравейте, в кантората са ви казали правилно - капиталът може да бъде изтеглен от банката веднага след регистрацията на дружеството в Търговския регистър. Капиталът - това са парите с които ще стартирате бизнеса си, това не са замразени пари, нито някакви резерви, които нямате право да пипате. Така, че е възможно да поставите 2000 лева капитал и след регистрацията с тях да закупувате необходимите стоки, оборудване и услуги, за да работите. Съветът ни винаги е колкото по-голям капитал, толкова по-добре. Това ще ви спести в бъдеще даването на заеми на фирмата, изготвяне на договори и евентуално генериране на доходи от лихви по тези договори за вас, като физическо лице. Това, че оборотът ви ще е под 50 000 означава, че няма да се регистрирате по ЗДДС, но имайте предвид, че за да се спази това оборотът трябва да е под 50 000 лева не за календарна година, а за всеки 12 месечен период (януари-декември, февруари-януари, март-февруари и т.н.). По наше мнение често счетоводството на ЕТ е по-трудоемко от счетоводството на ЕООД, но цената зависи от много фактори, затова я обсъдете със счетоводната къща на която се доверявате. Имайте предвид, че не винаги най-евтиното ви спестява пари. Ако съпругът ви също ще работи ви съветваме да направите ООД и да го включите като съдружник, така ще си спестите главоболията с Инспекцията по труда и обясненията защо той работи там. И накрая - не се страхувайте, бизнесът е риск, но който не рискува не печели.

Avatar

Имам ЕТ. През 2000г. подадох декларация за спиране дейността на ЕТ. От 2001г. съм в Испания. искам да опитам отново. Купих си камион с испанска регистрация на мое име. Въпросът е мога ли да работя с ЕТ която е регистрирана вече преди години на територията на цяла Европа и по-точно Испания?

30.03.2013
Nominal

Тъй като във въпроса липват конкретни данни ви отговаряме по принцип. Можете да работите на територията на всяка страна от ЕС като самонаето лице, стига да се регистрирате като такова съобразно законодателството на страната-членка. След като сте местно лице на друга държава, то вие сте данъчнозадължен там, т.е. на територията на Испания, включително и за някои от доходите, които може да получавате от България. От друга страна, помислете за възможността български търговец (какъвто е ЕТ) да открие търговско представителство в Испания, което работи за сметка и от името на българския търговец, без да се счита за юридическо лице и без да е данъчнозадължено там. Все пак, с по-конкретна информация се обърнете към юрист и счетоводител в Испания, както и към такива специалисти в България.

Avatar

Здравейте, земеделски производител съм и се осигурявам като такъв. Като втора работа през зимните месеци работя като уеб дизаинер ( интерент реклама) . Наскоро направих едйн сайт на клиент в чужбина . Мога ли като самоосигуряващо се лице да му пусна на английски език договор за изработка на интернет реклама, и това да мине като негов разход , а аз да си внеса данъка в края на годината. Има ли възможност да изпратя договор за реклама или за услуга , като физически лице, без да регистрирам фирма Благодаря .

21.03.2013
Nominal

Здравейте, поради недостатъчно данни отговаряме по принцип: Да, можете да не регистрирате фирма и да получавате доходи. След като сте самоосигуряващо се лице следва и да заплащате социално и здравноосигурителни вноски за периодите, когато извършвате дейност като уеб-дизайнер върху избран месечен осигурителен доход. За разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход дължите авансов данък по ЗДДФЛ за всяко тримесичие без четвъртото и следва да подавате декларация по чл.55 ЗДДФЛ до края на месеца, следващ тримесечието. В зависимост от вида на чуждестранния ви клиент имайте предвид и разпоредбите на чл.21 от Закона за ДДС и чл.97а, т.е. възможно е, да сте задължен да се регистрирате по ЗДДС. Ако вече сте регистриран на друго основание следва да издадете фактура за извършените от вас услуги.

Avatar

От 15.09.2012 отдавам под наем помещение за 400 лв месечно. Получила съм два наема до края на 2012 г. Каква сума да декларирам, като съм платила и еленергията за два месеца и не ми е възстановена сумата. Да приспадна ли и тази сума или няма да ми признаят?

19.03.2013
Nominal

Здравейте, поради недостатъчно данни отговаряме по принцип: в годишната си декларация декларирате целия доход получен през предходната година, в сучая 800 лева. Разходите по поддръжката на имота не се признават за данъчни цели, понеже предполагаме, че ги отдавате в качеството си на физическо лице. За физически лица законодателството предоставя 10% присъщи разходи, които следва да са достатъчни за поддръжката на имота. Останалата сума се облага. Имайте предвид, че осигурителни вноски върху този доход не се дължат и също така, че от 2013г. следва да декларирате получените доходи всяко тримесечие, за да внесете авансовия си данък. Ако имотът е семейна имуществена общност то следва да поделите дохода и данъците между вас, както и да ги декларирате самостоятелно, т.е. всеки от съпрузите следва да декларира 400 лева и да внесе данък 36 лева. Ако обаче отдавате имота на предприятие или самоосигуряващо се лице (освен в случаите когато отдавате на самоосигуряващото се лице или ЕТ-физическо лице имот за жилищни нужди на лицето именно в качеството му на физическо, а не за целите на дейността му като търговец или свободна професия например), то наемателят е длъжен да ви удържи и внесе дължимия данък, като ви издаде служебна бележка, която да приложите към годишната си данъчна декларация.

Avatar

Възможно ли е физическо лице, но не ЕТ, да сключи трудов договор със работник/служител. Например възрастен човек наема домашен помощник на трудов договор, при пълен работен ден и го осигурява за всички осигурителни рискове - болест,майчинство, безработица, пенсия, смърт и т.н.?

01.03.2013
Nominal

Да, възможно е. Следва да се регистрирате в регистър Булстат, като чрез получения номер ще осигурявате наетото лице, както и следва да спазвате разпоредбите на трудовото и осигурително законодателство, ЗЗБУТ и др.

Avatar

Здравейте,имам следният въпрос :
Българска фирма Иванов ЕООД, София закупува в Германия 1 апартамент за 50.000 евро. Местните данъци и разходите по нотариуса се заплащат в Германия. Фирмата Иванов ЕООД няма дъщерна фирма в Германия,няма и представителство. След известно време Иванов ЕООД продава този апартамент за 70.000 евро и реализира печалба от 20.000 евро. Къде се облага тази печалба ? В България /по бълг. данъчно законодателство в размер на 10% или в Германия.
Благодаря Ви предваритлено.

27.02.2013
Nominal

Отговаряме по принцип: Във всеки случай това зависи от спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и Германия от 2010 г. Съгласно текста на спогодбата "Печалбите, получени от местно лице на едната договаряща държава, от прехвърляне на недвижимо имущество, посочено в чл. 6 и намиращо се в другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга държава." Според т.6 "недвижимо имущество" има съдържанието, което му придава законодателството на договарящата държава, в която се намира въпросното имущество. Имайте предвид, че разпоредбите на споразуменията обикновено не се прилагат автоматично, а лицата, претендиращи облекченията по тях следва да спазят процедура за прилагане на СИДДО. Нашето мнение е, че следва да заплатите данък в Германия, което се подкрепя и от разпоредбите на ЗКПО и по специално по аргумент от противното на чл.12, ал.8 Все пак, добре е да се свържете и с германските, и с българските данъчни власти, за да установите точно правата и задълженията си.

Avatar

Здравейте!! Имам следният въпрос-физическо лице,работещо като самоосигуряващ се,с булстат и внасящо съответните за дейността си данъци и осигуровки, ще отдаде на физическо лице от държава,членка на ЕС за 3 месеца помещение под наем. Какви ще бъдат задълженията и нужните регистрации в случaя ?? Какъв ще бъде режимът ако наемателят е фирма от ЕС ? Ще бъда много благодарна !!!

27.01.2013
Nominal

Поради липса на информация относно вида помещение, статута на наемателите и наемодателя, както и теоритизирането във въпроса ви отговаряме по принцип: Приемаме, че притежавате имота в качеството на местно физическо лице (нетърговец). Няма разлика дали отдавате помещението под наем на местно или чуждестранно физическо лице, важи принципът, че данъкът се внася от получателя на дохода, стига наемателят да не е например самонаето лице на територията на БГ и да отдавате имота за целите на икономическата му дейност. Ако наемател е чуждестранна фирма зависи дали тя отговаря на понятието "предприятие", като условие платецът (наемателят) да удържа и внася данъка. Предприятия са: "търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, търговските представителства и чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги." Ако фирмата отговаря на определението, то тя следва да удържи и внесе данъка, ако не - тогава съгласно чл.55, ал.2 вие декларирате и внасяте данъка върху получения доход от наеми.

Avatar

Искам да дам стая под наем за 130,00 лева за срок за една година която се намира в Орландовци от 01.01.2013год колко данък трябва да платя къде да го обява и има ли такава типова декларация за попълване

25.01.2013
Nominal

Предполагаме, че давате стая за жилищни нужди на физическо лице-нетърговец, с наемна цена 130 лв. на месец, както и че вие сте физическо лице, което не е самоосигуряващо се. Тогава следва да заплащате авансово данък за всяко тримесечие през което сте получили доход, с изключение на последното. Авансовият данък се декларира с декларация по чл.55 до края на месеца, следващ тримесечието през което е придобит доход. До края на април следващата година подавате и годишна данъчна декларация. Типови декларации можете да получите от офисите на НАП. Декларациите и данъкът се внасят в ТД на НАП по постоянен адрес. При доход от 130 лева месечно, държите данък от 11,70 за всеки получен наем. Ако например за периода януари-март сте получили наемите за януари и февруари, то следва да подадете декларация по чл.55 до 30 април, където да декларирате доход от 260 лева и в същия срок да внесете данък от 23,40 лв.

Avatar

Здравейте, Получавам наем от апартамент. При подаване на данъчната деклараця нужно ли и да прилагам и служебна бележка за доходите от фирмата в която работя. Нали вече данъкат не е с натрупване?
Благодяря!

10.01.2013
Nominal

Да, следва да приложите и служебна бележка за доходите ви по трудови правоотношения.