ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА?

Каква е разликата между цените на счетоводните фирми и разходите за собствен счетоводител?

Назначаването на счетоводител или счетоводители, както и подготовката и поддръжката на счетоводен отдел е доста скъпо начинание. Цената му не се измерва само с договореното възнаграждение, но и с други преки и косвени разходи като социалните и здравноосигурителните вноски на служителите, компенсации, евентуални премии и други придобивки. В допълнение служителите ви имат право на отпуск и болнични, което също трябва да се има предвид. Оборудването - компютърна и принтираща техника, специализиран софтуер, специфичен интерфейс, оборудване на работните места - разходи, които зависят от обема на работата, но все пак не са за подценяване. Не забравяйте и времето и средствата изразходени за обявления, интервюта и последващо обучение. Накрая, въпреки всички усилия и средства никога не можете да сте сигурни какво ще стане, когато дойде данъчна ревизия. Като правило, цените на външните услуги са значително по-ниски от самостоятелното им извършване в рамките на собствената ви фирма. Това важи с пълна сила и за счетоводните кантори - вие получавате наготово компетентна услуга от специалисти, които многократно са се срещали с проблеми като вашите, инвестирали са за своя сметка в квалификация и знания, а конкурентната среда ги мотивира допълнително да се развиват, като едновременно с това и да задържат равнищата на таксите, които получават.

Кога да се обърнем към счетоводна къща (кантора)?

• Ако губите твърде много време за вашата счетоводна документация, вместо да се концентрирате върху непосредствените си задачи;
• Ако се съмнявате, че вашето счетоводство не е изрядно, ако то ви отнема твърде много време или ако просто не разбирате как действа данъчната и осигурителна система и какво точно се изисква от вас;
• Трябва ви коректно и компетентно счетоводно обслужване и считате, че е целесъобразно да да се насочите към специализирано в сферата на счетоводството предприятие;
• Желаете да се концентрирате изцяло върху бизнеса си, без да се превръщате в администратор и деловодител, като въпреки това сте спокойни, че делата ви се придвижват отговорно и професионално;
• Не можете да се ориентирате в данъците, осигуряването и трудово-правните отношения;

Защо все повече средни и големи компании възлагат своите ТРЗ на външна счетоводна фирма?

Все повече средни и големи предприятия възлагат обработката на заплатите на своите служители на счетоводни кантори, въпреки че имат собствени счетоводни отдели. По този начин те печелят в няколко направления:
• Служителите във фирмата нямат информация за нивата на заплатите на различните длъжности и отделните наети лица, като счетоводната и търговската документация и информация остава в предприятието без достъп на външни лица.
• Счетоводната кантора изготвя разчетно-платежните ведомости и справки, приема и обработва болничните листове, изчислява обезщетенията и дължимите осигурителни вноски, подготвя и подава необходимите осигурителни декларации, подготвя договорните отношения между работодателя и служителите, консултира и прогнозира, използвайки опита и познанията си в бързоменящата се материя на осигурителните и трудово-правни регулации.
• Фирмата намалява разходите си, а за заплатените услуги получава фактури.
• Счетоводната кантора носи рeална отговорност за евентуални, причинени по нейна вина щети.

Защо да изберете нас?

"Номинал" ЕООД е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството. Кантората обслужва широк диапазон от клиенти в различни сфери на стопанския живот, както местни, така и чуждестранни. Ние ви предлагаме експертна подкрепа при започването, развитието и успеха на вашия бизнес. Вие получавате професионално счетоводно обслужване, свързано с документацията на фирмата, данъчното облагане и социалното и здравно осигуряване, финансово-правно консултиране и легални способи за намаляване на данъчната и осигурителна тежест.