Независим финансов одит

Одиторски заверки на финансовите отчети
Accounting-services

За предприятия, отговарящи на условията на Закона за счетоводството, които подлежат на независим финансов одит, "Номинал" формира одиторски екип. Услугата е достъпна за клиенти по абонаментно счетоводно обслужване. Цената се определя по договаряне.

Кои предприятия подлежат на одит?

На независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на:
• предприятия от обществен интерес;
• средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
• предприятия, за които това се изисква в закон;
• акционерните дружества и командитните дружества с акции, освен ако през отчетния период не са извършвали дейност;
• всички предприятия, непосочени в горните точки, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия;

Облекчена форма на финансова отчетност

Предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност са предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от следните критерии:
• балансова стойност на активите към 31 декември - 2 млн. лв.;
• нетни приходи от продажби за годината - 4 млн. лв.;
• средна численост на персонала за годината - 50 души;

Юридически лица с нестопанска цел

Също така, на независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи посредничество при международно осиновяване по чл. 116 от Семейния кодекс, както и на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието (а от 2018г. в Търговския регистър), когато за текущата година превишават един от следните критерии:
• балансова стойност на активите към 31 декември - 1 млн. лв;
• размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година - 2 млн. лв.;
• обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди - 1 млн. лв.;