Еднократни счетоводни услуги

Данъчни декларации, отчети, справки и удостоверения
Еднократни счетоводни услуги Номинал-Бургас

Собствениците на бизнеси и мениджърите ползват счетоводни услуги, свързани с текущото е непрекъснато отчитане на стопанските процеси в предприятията, но често на тях, както и на фирмите и на гражданите се налага да взаимодействат с различни административни органи във връзка с изпълнение на еднократни задължения, получаване на информация или услуги - НАП, НОИ, Агенция по вписванията, Търговски регистър, Община и др. В по-голямата си част, тези действия не са свързани с необходимостта от счетоводна отчетност и не са свързани пряко с дейността на фирмата или лицето, но въпреки това са неотменна част от живота ни и изискват познаване на процедурите и сроковете. Неизпълнението на част от тях могат да водят и до глоби и имуществени санкции. Счетоводна кантора "Номинал" предлага на своите клиенти, както и на фирми и граждани без абонаментен договор следните еднократни счетоводни и административни услуги:

Годишни декларации и финансови отчети на фирми без дейност

Всяко търговско дружество, независимо от факта, че през годината не е извършвало стопанска дейност следва да подготви и представи:
• Декларация за липса на дейност в НСИ (Националния статистически институт) - до 31 март;
• Декларация за липса на дейност в Търговския регистър - до 31 март;
• В някои случай, макар че дружеството не е извършвало стопанска дейност през финансовата година, то следва да изготви и подаде Годишна данъчна декларация в НАП - до 31 март;
• В някои случай, макар че дружеството не е извършвало стопанска дейност през финансовата година, то следва да изготви и публикува и Годишен финансов отчет в Търговския регистър - до 30 юни;
За да се счита, че дружеството не е извършвало дейност следва през годината да не е отчитало приходи и разходи съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
Счетоводна кантора Номинал може да изготви и да подаде вместо Вас необходимите задължителни декларации и отчети.

Услуги от Търговския регистър, регистър Булстат и Инспекция по труда

• Електронно удостоверение от Търговския регистър (актуално състояние);
• Хартиено удостоверение от Търговския регистър (актуално състояние);
• За регистрации в Търговския регистър и регистър Булстат вижте Регистрации;
• Удостоверение от Инспекция по труда по за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство;

Услуги от НАП

• Удостоверение за наличие и липса на задължения;
• Удостоверение за местно лице, за целите на данъчното облагане;
• Удостоверение за получени доходи и платени данъци;
• Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права;
• Други справки и удостоверения, издавани от НАП;
• Регистрация по ЗДДС на дружества и физически лица;
За подаване и получаване на някои справки и удостоверения е необходимо нотариално заверено пълномощно.

Услуги "Местни данъци и такси"

• Изготвяне и/или подаване на декларация за придобиване на недвижим имот;
• Изготвяне и/или подаване на декларация за облагане с данък върху даренията;

Годишна данъчна декларация на физически лица

Всяко физическо лице, което през предходната година е получило доходи, различни от доходите по трудови правоотношения следва да подаде до 30 април Годишна данъчна декларация и съответните приложения към нея, в която да определи дължимия данък и осигурителни вноски. Можете да възложите на нас попълването на декларацията, както и приложенията към нея, а при желание от ваша страна и подаването й в Националната агенция за приходите.