Анализ на финансовите отчети

Финансов анализ на предприятието на база финансови отчети
Financial-reports-analisys

При необходимост (отчет пред акционери и собственици, кандидатстване пред кредитиращи институции, изисквания на международни организации и др.) можем да изработим обстоен и професионален финансов анализ на състоянието и развитието на фирмата на база финансовите отчети за период от 2 или 3 години назад. Докладът съдържа всички индекси на развитие и представя тенденциите в дейността на фирмата през периода:

Показатели за рентабилност

• Рентабилност на реалните активи;
• Рентабилност на собствения капитал;
• Рентабилност на приходите от продажби;
• Нетни приходи от продажби към реални активи

Капиталова адекватност

• Финансова задлъжнялост;
• Общ дълг към собствен капитал;

Показатели за ликвидност и други показатели за динамика

• Постоянен капитал;
• Оборотен капитал;
• Обща ликвидност;
• Бърза ликвидност;
• Незабавна ликвидност;
• Абсолютна ликвидност;
• Оборотен капитал към приходи от продажби;
• Коефициент на посрещане на лихвените плащания;

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ

Анализът на финансовите отчети позволява да се определи финансовото състояние на предприятието като цялостен израз на неговото функциониране в миналото и настоящето. Резултатите му се използват при оценката и вземането на управленски решения. Редица икономически субекти са заинтересовани от информацията, която се съдържа в отчетите - собственици, акционери, кредитори, инвеститори и др. могат да са потребители на резултатите от анализа на финансовите отчети при:
• Подбор на източници на финансиране на предприятието;
• Ефективно прогнозиране и планиране на бъдещото финансово състояние и на резултатите от стопанската дейност на предприятието;
• Оценка на представянето на отделни структурни единици в рамките на стопанската организация;
• Намаляване на риска и повишаване сигурността при вземане на решения;