Възстановяване на ДДС в Европейския съюз

Възстановяване на Данък върху добавената стойност, платен на територията на ЕС
Счетоводство по ДДС-Номинал-Бургас

Фирма, регистрирана по ДДС в България, може да поиска възстановяване на данъка върху добавената стойност, платен в друга държава-членка на ЕС за услуги или стоки, за които би имала право на данъчен кредит, ако бяха получени на територията на България. Фирмата трябва да представи фактури, издадени от доставчици в ЕС, в които да фигурира начисленият данък.

Възлагайки изпълнението на процедурата на нас вие получавате:
• Навременна и експедитивна обработка на документацията;
• Изгодна ценова политика;
• Без допълнителни такси и комисионни;
• Получавате възстановения данък по вашата банкова сметка;

Възстановяване на ДДС, платен в ЕС от българско лице

Право на възстановяване
За да има право на възстановяване, заявителят трябва да бъде данъчно задължено лице, установено в ЕС, осъществяващо облагаеми доставки в своята държава членка (държава членка по установяване). То трябва да има начислен ДДС върху направени разходи в държава членка, в която не е установено (държава членка по възстановяване) и трябва да не е осъществявало доставки в тази държава членка, освен доставки с приложим режим на обратно начисляване или определени освободени транспортни услуги по време на периода за възстановяване.
Какво може да се възстановява?
ДДС, свързан със стопанска дейност, осъществявана извън държавата членка по възстановяване, ако тази дейност е облагаема или е освободена с право на възстановяване в държавата членка по възстановяване, ако е осъществена там и ДДС, свързан с доставки, за които се прилага обратно начисляване в държавата членка по възстановяване.
Какво не може да се възстановява?
Начислен ДДС, свързан пряко с дейности, които са освободени без право на приспадане. Начислен ДДС върху разходи, за които има ограничение върху правото на приспадане в държавата членка по възстановяване. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит в България за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки и услуги, когато:
• стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по Глава четвърта „Освободени доставки и придобивания“ от Закон за данък върху добавената стойност;
• стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето;
• стоките или услугите са предназначени за представителни или развлекателни цели;
• е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил;
• стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали;
• стоките са отнети в полза на държавата или сградата е разрушена като незаконно построена.
Частично приспадане
В случай че данъчно задълженото лице може да приспада част от начисления данък, тъй като осъществява облагаеми и освободени доставки, това лице може да приспада само сумата, подлежаща на възстановяване, съгласно правилата за частично приспадане в неговата държава членка.
Минимална сума за възстановяване
• 400 EUR или еквивалента в национална валута, ако периода на възстановяване е между 3 месеца и по-малко от една година;
• 50 EUR или еквивалента в национална валута, ако периода на възстановяване е една година или остатъка от календарна година.
Срокове
Искането за възстановяване се подава в държавата членка по установяване до 30 септември на календарната година, следваща периода на възстановяване.

Възстановяване на ДДС платено в България от чуждестранно лице

Право на възстановяване
За да има право на възстановяване, заявителят трябва да бъде данъчно задължено лице, установено в ЕС, осъществяващо облагаеми доставки в своята държава членка (държава членка по установяване). То трябва да има начислен ДДС върху направени разходи в държава членка, в която не е установено (държава членка по възстановяване) и трябва да не е осъществявало доставки в тази държава членка, освен доставки с приложим режим на обратно начисляване или определени освободени транспортни услуги по време на периода за възстановяване.
Какво може да се възстановява?
ДДС, свързан със стопанска дейност, осъществявана извън държавата членка по възстановяване, ако тази дейност е облагаема или е освободена с право на възстановяване в държавата членка по възстановяване, ако е осъществена там и ДДС, свързан с доставки, за които се прилага обратно начисляване в държавата членка по възстановяване.
Какво не може да се възстановява?
Начислен ДДС, свързан пряко с дейности, които са освободени без право на приспадане. Начислен ДДС върху разходи, за които има ограничение върху правото на приспадане в държавата членка по възстановяване. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит в България за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки и услуги, когато:
• стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по Глава четвърта „Освободени доставки и придобивания“ от Закон за данък върху добавената стойност;
• стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето;
• стоките или услугите са предназначени за представителни или развлекателни цели;
• е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил;
• стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали;
• стоките са отнети в полза на държавата или сградата е разрушена като незаконно построена.
Частично приспадане
В случай че данъчно задълженото лице може да приспада част от начисления данък, тъй като осъществява облагаеми и освободени доставки, това лице може да приспада само сумата, подлежаща на възстановяване, съгласно правилата за частично приспадане в неговата държава членка.
Минимална сума за възстановяване
• 400 EUR или еквивалента в национална валута, ако периода на възстановяване е между 3 месеца и по-малко от една година;
• 50 EUR или еквивалента в национална валута, ако периода на възстановяване е една година или остатъка от календарна година.
Срокове
Искането за възстановяване се подава в държавата членка по установяване до 30 септември на календарната година, следваща периода на възстановяване.

За кого е подходяща услугата?

Услугата е подходяща за фирми, с дейност в областта на транспорта, спедицията и логистиката, както и за всички фирми, без установено място на стопанска дейност в друга държава-членка, заплатили разходи, свързани с дейността , но без възможност за самоначисляване на ДДС, като: горива, смазочни материали, консумативи, ремонтни услуги, пътна помощ и др.