Допълнителни счетоводни услуги

Банкиране, фактуриране, вземания и задължения, склад, междинни отчети
Счетоводни и административни услуги от Номинал-Бургас Допълнителните услуги имат за цел да подпомогнат дейността и да ви разтоварят от съставянето на еднотипни документи, иначе задължителни за правилното прилагане на счетоводното и данъчно законодателство.
Допълнителните счетоводни и административни услуги се заплащат извън месечната такса за счетоводно обслужване и могат да се заявяват поотделно, както и да да се прекрати ползването им по всяко време. Те са достъпни само за клиенти с договор за комплексно счетоводно обслужване, тъй като естеството им е пряко свързано със създаването на първични счетоводни документи в допълнение към текущото счетоводно отчитане на стопанските операции, протичащи в предприятието. Ако желаете счетоводни услуги без абонамент, вижте кои еднократни счетоводни и административни услуги предлагаме и за клиенти без договор.

Склад - отчитане на материалите, стоките и продукцията

Складовото стопанство отчита аналитично движението на материалните запаси - придобиването, съхранението, продажбата, бракуването, влагането в производство и други операции с материалите, стоките и продукцията на предприятието. Те следва да се водят индивидуализирани по количество, цена на придобиване и продажна цена. Разликата между двете цени формира печалбата ви, което е от особенна важност за определяне на данъчните Ви задължения, порази което информацията от складовите операции се изискват като при инвентаризации и проверки тип "стоп-каса", така и от страна на данъчните органи при провеждането на проверки и ревизии. Често складовият софтуер се свързва с щрих-код четците на касите в търговските обекти, които автоматично актуализират количеството на стоките и продукцията при продажбата им, но в случай, че не притежавате подобна система или не желаете да обработвате тези данни, но все пак следва да отчитате материалите, стоките и продукцията, може да възложите това на нас.

Фактуриране

• Изготвяне на документи за отчитане на приходите:
• Фактури за продажби;
• Фактури за получени аванси;
• Проформа-фактури;
• Протоколи за самоначисляване на ДДС
• Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по договори по ЗЗД;
• Инвойси;

Изготвяне на вътрешнофирмена отчетна документация

Съставяне на първични вътрешни документи, свързани с движението на паричните средства, материалните запаси, стоките и продукцията в предприятието. Ролята на счетоводството е да регистрира и систематизира вече извършени стопански операции, а не толкова да съставя първичните документи - документите удостоверяващи вече извършената операция. Въпреки това, с разбирането за важността, трудоемкостта и прецизността на този процес, Вие можете да ни възложите изпълнението по съставянето на:
• заповеди за командироване в страната и чужбина;
• разходни и приходни касови ордери;
• заявки за изписване на материали, складови и стокови разписки;
• Съставянен на пътни листи за използваното гориво;
• Авансови отчети за изразходваните средства от подотчетните лица;

Отчети, справки и рекапитулации

При необходимост от индивидуализирана отчетност към финансиращи институции, съдружници, управителни органи и др. можете да разчитате на нас за подготвянето на:
• Междинни финансови отчети документи за кандидатстване за кредитиране пред банки и други финансови предриятия;
• Отчети на чужд език;
• Справки за целите на управленското счетоводство;
• Справки за персонала и наетите лица;

Изготвяне на платежни нареждания към доставчици, контрагенти, съдружници, персонал

Плащания, несвързани с данъчни и осигурителни задължения:
• Нареждания към доставчици и контрагенти;
• Платежни нареждания към ЧСИ;
• Платежни нареждания за местни данъци и такси;
• Плащания към съдружници;

Аналитично отчитане по оперативни програми и финансирания

Съгласно изискванията на финансиращия орган:
• Завеждане на аналитични сметки в индивидуалния сметкоплан;
• Отчитане на приходите и разходите по оперативни програми;
• Финансови отчети, справки и ведомости по оперативни програми;
• Завеждане и поддържане на досие на проекта;

Административен адрес

Съгласно чл.28 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) съобщения и изявления от НАП към задължените лица се връчват на изрично посочен адрес за кореспонденция (подлежащ на вписване в Търговския регистър), а ако такъв не е посочен, то тогава се за адрес за кореспонденция се счита адресът на управление. На посочения адрес за кореспонденция следва в работните дни и в рамките на работното време на приходната администрация да се осигури получаването на съобщения, протоколи от извършени проверки и други изявления. Често, при регистрация на дружество за адрес на управление се посочва жилищен или ваканционен имот на управителя или адрес на лицето, което фактически извършва регистрацията - адвокат, агенция за недвижими имоти, счетоводител и др. При опит на административен орган да връчи съобщение (при които често текат срокове за отговор или обжалване) се оказва, че лицето не може да бъде намерено на посочения от него адрес. Това може да доведе до неприятни последици, включително и дерегистрация по ДДС, отказ от регистрация по ДДС или да се приеме, че лицето не е извършило доставките на стоки или услуги към своите контрагенти в случаите на насрещна данъчна проверка. За да сте сигурни, че ще получавате навреме съобщенията от НАП и от други административни органи, както и документи и фактури от Вашите контрагенти можете да регистрирате нашия адрес като адрес за кореспонденция на фирмата Ви.