Счетоводно обслужване с абонамент

Комплексни счетоводни и данъчни услуги
Счетоводни услуги за фирми в Бургас-Номинал

Абонаментното обслужване съдържа всички необходими действия за правилното водене на счетоводството на фирмата. На месечна база се въвеждат и архивират всички приходни и разходни документи – фактури, ордери, протоколи и др. Движенията и салдата по банковите сметки се регистрират, начисляват се амортизациите на дълготрайните активи. Обработват се и се начисляват трудовите възнаграждения, социалните и здравно-осигурителни вноски, дължимите данъци, отразяват се стопанските процеси и операции, които протичат във фирмата хронологично и систематично.

Хронологичното счетоводно отчитане обхваща всички протекли през отчетния период стопански операции, както всяка от тях се регистрира чрез съответната й счетоводна статия. След хронологичните записи се извършва систематичен запис на операциите по счетоводните сметки.

Систематичното счетоводно отчитане групира стопанските операции по икономически признаци обобщено и синтезирано, като се използват специални счетоводни регистри, където, съгласно съставените счетоводни статии, операциите се записват по сметките. Модерните ни счетоводни системи използват автоматизирани регистри, където веднага щом всички статии са разнесени по сметките, могат да се установят оборотите, сборовете и крайните салда по сметките.

С приключване на процеса на счетоводно отчитане на стопанските операции стартира процесът по определяне и деклариране на дължимите данъчни и осигурителни задължения. Данъкоплатците са длъжни сами да изчислят данъчното си задължение и да го внесат по банков път в бюджета. Данъчните органи упражняват контрол за вярното изчисляване на данъка и заплащането му в срок. Абонаментното счетоводно обслужване обхваща следните групи услуги:

Текущо счетоводно отчитане и данъчно облагане

• Съставяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика, оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи, архивиране, съставяне на счетоводни регистри, ведомости и отчети;
• Изготвяне и представяне на справки и декларации пред НАП, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт. Подаване на ДДС декларации, тримесечни декларации за изплатени доходи, различни от трудови възнаграждения, годишна справка за изплатените доходи, разлини от трудовите, VIES декларации, Интрастат (Intrastat) декларации;
• Изготвяне на годишни финансови отчети и подаване на годишни данъчни декларации;
• Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт;
• Данъчни регистрации;
• Взаимодействие и преговори с данъчната администрация и представителство при данъчни проверки и ревизии;
• Счетоводни консултации във връзка с правилното прилагане на данъчното законодателство;
• Проверка на данъчни задължения, своевременно уведомяване за възникнали такива, съдействие при разсрочване и предоговаряне на погасителни планове за покриване на публични задължения към НАП;
• Данъчно планиране и оптимизиране;

Персонал и заплати, здравно и социално осигуряване, трудови правоотношения

• Поддържане на трудови досиета на работещите във фирмата;
• Изготвяне на ведомости за работни заплати, рекапитулации, фишове;
• Получаване на сертификати и удостоверения на осигурени лица;
• Изготвяне на трудови договори на работниците и служителите във фирмата, длъжностни характеристики, удостоверения за проведен инструктаж, заповеди за назначения и прекратяване на трудови правоотношения, декларация обр. 1 и 6, регистрация на трудови договори;
• Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО;
• Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по договори по ЗЗД;
• Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения или документи указващи трудов стаж (УП-2, УП-3 и други);
• Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки;
• Консултации по трудово-правни отношения;

Административно-счетоводни услуги

• Регистрация и дерегистрация по ДДС;
• Междинни финансови отчети и справки;
• Изготвяне на електронни платежни нареждания за изплащане на заплати, данъци и осигуровки;
• Заявяване и получаване на удостоверения и справки от НАП;
• Съдействие при избор на служба по трудова медицина;
• Изготвяне на декларации към общините по Закона за местните данъци и такси за придобиване на превозни средства и недвижими имоти;
• Изготвяне на финансови документи за кандидатстване за кредитиране и финансиране по проекти
• Регистрация на самоосигуряващи се лица;
• Водене на дневник на издадените трудови книжки и регистър на болничните листове;