Повече от 12 години "Номинал" предоставя професионални услуги в Бургас и на територията на страната, в качеството си на "специализирано счетоводно предприятие" по определение на Закона за счетоводството. Осигуряваме данъчно и финансово-счетоводно обслужване на широк спектър от клиенти, както местни, така и чуждестранни, в различни области на бизнеса - производство, търговия, кредитиране, застраховане, отчитане по оперативни програми.

Счетоводно обслужване Бургас

Счетоводно обслужване на абонамент

Получавате качествени счетоводни услуги, за да се фокусирате изцяло върху бизнеса си, без да разпилявате енергията си за обработка и изготвяне на счетоводни документи и данъчни справки или за решаване на проблеми с приходната агенция. Оставете това на нас! "Номинал" предлага цялостно счетоводно обслужване, състоящо се от текущо фирмено счетоводство и данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, ТРЗ и личен състав и посредничество между вас и приходната администрация.

То съдържа всички необходими счетоводни, данъчни, осигурителни и административни компоненти за задоволяване на информационните изисквания на НАП и НОИ.
Изготвянето и подаването на месечни, тримесечни и годишни данъчни декларации на фирмите и физическите лица - наши клиенти, справките-декларации по ДДС, Интрастат и съставянето на годишните финансови отчети са неделима част от абонаментното обслужване и не се таксуват отделно.
Намирането на добър счетоводител с опит в практическото счетоводство на фирмата е трудно, но ние сме достигнали ниво на организация, което позволява най-високо качество на счетоводни услуги и цени, в съответствие със спецификата на извършената работа. Тя се върши текущо и своевременно, с внимание към детайлите, действаме като отбор, споделяйки знанията си и подкрепяйме клиентите си, така че да намерим баланса между задължението за счетоводна отчетност и възможностите за данъчна оптимизация. Разчитате изцяло на комбинираната ни експертиза и можете да сте сигурни, че всички необходими счетоводни документи и данъчни декларации са подадени навреме и в срок.
Ползвате компетентни консултации относно нормативната уредба и законни начини за намаляне на данъчната тежест. Получавате навременни и ясни отговори, запознавате се с възможните варианти и избирате оптимално, от гледна точка на данъчното и счетоводно законодателство, решение.
Въпреки, че сме специализирана счетоводна фирма ние не се фокусираме само върху краткосрочните нужди на клиентите си, но и структурираме услугите си по начин, който да гарантира, че потребителите им са напълно подсигурени по отношение на действащото законодателство. Освен решаването на текущите счетоводни и данъчни казуси, следим и запознаваме управителните органи на фирмите с актуалното им финансово състояние и предоставяме информация за всякакви нормативни изменения, които могат да окажат негативно или положително влияние върху икономическото им положение в бъдеще.
Всички счетоводни, данъчни и осигурителни услуги, предоставяни от счетоводна кантора „Номинал”, са гарантирани от полица „Професионална отговорност на счетоводителя”.

Подробно
Счетоводни услуги Бургас

Допълнителни счетоводни услуги

В добавка към счетоводните, данъчни и осигурителни услуги, предоставяни на клиентите по абонаментно счетоводно обслужване, осигуряваме и допълнителни счетоводно-административни услуги по избор. Те имат за цел да подпомогнат и допълнят отчетността на фирмата и да ви помогнат при съставянето на еднотипни и специфични документи, свързани непряко със счетоводното и данъчно законодателство.

Счетоводните операции, а като резултат и данъчното облагане, се базират на първична вътрешна документация, част от която можем да подготвяме за вас:
• пътни листи, командировъчни, инструктажи, заповеди,
• подготвяне или извършване на банкови операции,
• отчитане на складови наличности - материали, стоки и продукция,
• следене на вземания от клиенти и задължения към доставчици,
• фактуриране. При нужда изготвяме междинни финансови отчети. Извършваме регистрации, дерегистрации и пререгистрации. Изготвяме и подаваме ДДС декларации на фирми без дейност. При промяна на условията винаги можете да добавите или спрете използването на допълнителна услуга.

Подробно
Счетоводител Бургас

Еднократни счетоводни услуги

Без да е клиент на абонаментно осчетоводно обслужване, всяко лице може да заяви еднократна счетоводна и данъчна услуга от списъка:

• подаване на данъчни декларации от физически лица и от неактивни фирми,
• статистически форми,
• съставяне на годишни финансови отчети и публикуването им в Търговския регистър,
• подаване на декларация за липса на икономическа дейност за предходната финансова година,
• справки и удостоверения от НАП и Търговския регистър.
Подробно